Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Biudžeto projektas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2019 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projektu, Mokymo lėšų paskaičiavimo, paskirstymo ir  panaudojimo tvarkos aprašu, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis ir Savivaldybės administracijos skyrių pateiktais duomenimis apie planuojamas gauti pajamas, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus.
Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,88 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 42,78 procento, kintamoji dalis – 4,10 procento, bei savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus (įstatymo 6 priedas).

Patvirtinta 2016–2019 m. gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams

2019 m. GPM dalies (procentais) mažinimą 35,94 procentinio punkto lemia nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinama mokesčių reformą ir keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema.
Visagino savivaldybės 2019 m. prognozuojamos pajamos yra 15438,0 tūkst. Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. 2019 metų prognozuojamos pajamos, lyginant su 2018 metais, didesnės 351,0 tūkst. Eur, kurias sudaro išlaidų pokyčiai:

  • - 13 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo,
  • + 109 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti,
  • + 145 tūkst. Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti,
  • + 19 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti,
  • + 91 tūkst. Eur – Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimas. 

2019 metų biudžeto prognozuojamos pajamos 15438,0 tūkst. Eur

  Iš viso 15438,0

100

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Suma Proc.
1. Gyventojų pajamų mokestis 15270,0 98,91
2. Žemės mokestis 7,0 0,05
3. Nekilnojamojo turto mokestis 90,0 0,58
4. Nuomos mokestis už valstybinę žemę 66,0 0,43
5. Paveldėto turto mokestis 1,0 0,01
6. Kitos pajamos 4,0 0,02

Taip pat įstatyme reglamentuotos savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

  • savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų,
  • savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 5 procentai šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip 1 procentas šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma.

Planuojamos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos yra 23 993,552 tūkst. Eur, skolinimosi pajamos projektams finansuoti – 166,138 tūkst. Eur, praėjusių metų biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, – 3704,710 tūkst. Eur.

Savivaldybei gavus papildomas dotacijas (pvz.: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir pan.), įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, biudžetas bus tikslinamas.             

2019 m. savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

2018 metų patikslintas planas

2019 metų planas

Skirtumas

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti

15224,5

15525,69

301,19

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

490,0

550,0

60,0

Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas

1151,721

1168,660

16,939

Aplinkos apsaugos specialioji programa

40,0

39,0

-1,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2388,931

497,944

-1890,987

Mokinio reikmėms/ Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

4129,9

4356,2

226,3

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

1086,456

1118,202

31,746

Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti

27,9

24,3

-3,6

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą   įgyvendinamų projektų nuosavam indeliui užtikrinti     

431,2

663,856

232,656

Kelių priežiūros ir plėtros programa

789,2

0,0

-789,2

Kitos dotacijos ir lėšos

62,625

49,7

-12,925

Iš viso

25822,433

23993,552

-1828,881

Skolintos lėšos

333,995

166,138

-167,857

Praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

2619,695

3704,710

1085,015

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 301,9 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus. 2018 metų nepanaudota pajamų dalis yra 3704,710 tūkst. Eur.

Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai yra 27662,900 tūkst. eurų ir 201,500 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas).

2019 metų biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius


Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai planuojami 27662,900 tūkst. eurų, iš jų išlaidoms – 22686,507 tūkst. eurų, arba 82,01 proc. visų asignavimų, turtui įsigyti – 4976,393 tūkst. eurų, arba 17,99 proc. Asignavimų mažiau negu pajamų susumavus skolintas lėšas ir praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšas) 35,362 tūkst. eurų dėl skirtumo tarp planuojamo 201,500 tūkst. eurų paskolos grąžinimo ir planuojamų skirti 166,138 tūkst. eurų skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti.
Savivaldybės biudžeto asignavimai 2019 m. biudžetinėms įstaigoms planuojami vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, patvirtintais normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2019 metams numatomas priemonės.
Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti Savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 4000 eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir savivaldybių vadovų 2018 m. spalio 4 d. Memorandumu dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, įsigaliojusio 2019 m. sausio 1 d., nuostatomis, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimais, atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinamą mokesčių reformą ir darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemos pakeitimą, darbo grupės, sudarytos Visagino savivaldybės mero 2018 m. rugsėjo 27 d. potvarkiu Nr. PV-E-47 „Dėl darbo grupės Visagino savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų papildomų lėšų darbuotojų atlyginimams poreikiui ištirti“, 2018 m. lapkričio 27 d. išvadas, siūloma padidinti asignavimus, skirtus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms:

Finansavimo šaltinis

2018 metų patvirtintas planas

2019 metų planas

Skirtumas

Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš viso:

12621,637

13946,432

1324,795

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

     

Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas

228,198

217,090

-11,108

Mokinio reikmės/ Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

3945,670

4241,130

295,460

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

590,900

624,609

33,709

Specialios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

13,623

51,720

38,097

Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 10 programų vykdyti. Pateiktoje diagramoje – asignavimų pokytis 2018–2019 metais.

2018–2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Eurų)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programai – 2717,585 tūkst. eurų, iš jų 1778,656 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 74,380 tūkst. eurų Kontrolės ir audito tarnybai, 0,689 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai įstaigos pajamų lėšos, 2839,716 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai, iš jų: 2682,272 tūkst. eurų biudžeto lėšos (301,400 tūkst. eurų tarybos veiklai, 25,0 tūkst. eurų palūkanos už paskolas, 35,510 tūkst. eurų valstybės tarnautojams apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis), 149,990 tūkst. eurų valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos, 166,629 tūkst. eurų įstaigos pajamų lėšos, 7,454 tūkst. eurų ES lėšos ir kitos.

Švietimo paslaugų plėtros programai – 9911,315 tūkst. eurų, iš jų 8251,673 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 4345,69 tūkst. eurų lėšos ugdymo reikmėms, kurios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeitė mokinio krepšelio lėšas. Lėšų skyrimo tvarkai pasikeitus apskaičiuojama suma nebe vienam mokiniui, o pagal sąlyginį klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose. Ugdymo reikmėms lėšos 2019 m. padidintos dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymų pedagogų pastoviosios dalies koeficientų padidinimo 10 procentų, nuo 2019 m. numatyto finansavimo prevencinėms programoms finansuoti, kiekvienam mokiniui švietimo pagalbai skiriamos sumos padidinimo nuo 57 eurų iki 70 eurų, kintamosios dalies nuo 2019 m. kovo 1 d. atsiradimo vadovams, atsižvelgiant į mokesčių sistemos pertvarką ir pasikeitusį pareiginės algos bazinį dydį. Be to, Savivaldybė iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2019 m. papildomai skiria švietimo pagalbai 120,0 tūkst. eurų, 15,0 tūkst. eurų vaikų vasaros poilsio programoms finansuoti, 336,610 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui švietimo įstaigų aprūpinimui. Šiais metais  tęsiamas projektas „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti (Creation of the relaxation developing enviromment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quolity improvement)“, numatyti asignavimai projektui „Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių grupėje 2019–2020 metais“ įgyvendinti,  turtui įsigyti, švietimo priemonėms, socialines-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimui, prevencinėms programoms įgyvendinti, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti. 76,622 tūkst. eurų Europos Sąjungos  lėšos projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinti, 49,7 tūkst. eurų valstybės lėšos skirtos neformaliojo švietimo mokyklose dirbančių mokytojų darbo užmokesčiui, 662,093 tūkst. eurų įstaigų pajamų lėšos ir kita.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai – 1023,239 tūkst. eurų, iš jų 709,497 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 130,403 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai (105,674 tūkst. eurų projektui „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinti) (Interreg), 827,331 tūkst. eurų, iš jų 47,381 tūkst. eurų įstaigos pajamos,  Sporto centro išlaikymui (688,110 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 9,350 tūkst. eurų turtui įsigyti), 65,505 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centro baseino ir sporto salės nuomos paslaugoms ir kitoms priemonėms finansuoti.

Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai – 1113,408 tūkst. eurų, iš jų 854,155 darbo užmokesčiui. 2019 m. biudžeto projekte papildomai 19,0 tūkst. eurų savivaldybė prisidėjo prie valstybės skirtų lėšų 19,0 tūkst. eurų kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti nuo 2019 m. sausio 1 d. 237,350 tūkst. eurų skirta Viešosios bibliotekos ir 814,158 tūkst. eurų Kultūros centro išlaikymui ir kultūrinių renginių ir programų vykdymui, 61,690 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai (47,0 tūkst. eurų kultūros renginių organizavimui, 11,0 tūkst. eurų bendruomeninių iniciatyvų skatinimui, 3,9 tūkst. eurų pasiruošimui Dainų šventei). Numatyti asignavimai Viešajai bibliotekai projektui „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ įgyvendinti ir kitai veiklai.

Bendruomeniškumo skatinimo programai – 228,150 tūkst. eurų, arba 51,036 tūkst. eurų daugiau negu 2018 m. 25,150 tūkst. eurų numatyta projektui „Visagino miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos“ kofinansavimui, 10,0 tūkst. eurų religinių bendruomenių projektų savivaldybėje įgyvendinimui skatinti, 85,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimui užtikrinti, 40,0 tūkst. eurų savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų ir savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų programoms finansuoti, 55,0 tūkst. eurų nusikalstamumo prevencijos ir mažinimo priemonėms finansuoti, numatytos lėšos jaunimo politikos, jaunimo iniciatyvos ir atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programoms įgyvendinti ir kitoms priemonėms finansuoti.

Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 4068,816 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 1059,479 tūkst. eurų ir 1504,111 socialinės pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį išmokėti, 90,590 tūkst. eurų laidojimo pašalpai, 1209,453 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms teikti, 182,093 tūkst. eurų vaikų nemokamam maitinimui, mokinio reikmėms finansuoti. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms su sunkia negalia, vaikams, likusiems be tėvų, vaikams su negalia, šeimoms, turinčioms mažas pajamas, savivaldybė planuoja skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų 301,157 tūkst. eurų ir 191,421 tūkst. eurų Finansų ministerijos skirta dotacija iš valstybės biudžeto lėšų,  projektų nuosavo indėlio daliai užtikrinti šiems projektams kofinansuoti: „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“, „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“, 25,0 tūkst. eurų numatyta pagalbai  šeimoms, globojančioms vaikus, 320,067 tūkst. eurų socialinio būsto plėtrai, 23,6 tūkst. eurų pasibaigus projektui „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ veiklai užtikrinti, 20,0 tūkst. eurų vienkartinei paramai teikti, lėšų numatyta ir skirtingų socialinių programų ir priemonių vykdymui.

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai – 246,820 tūkst. eurų, arba 111,962 tūkst. eurų daugiau negu 2018 m. patikslintame biudžete. Didėja lėšos, skirtos valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, skirta 23,0 tūkst. eurų naujai funkcijai – užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą įgyvendinti. 12,590 tūkst. eurų skirta savivaldybės sveikatos programoms iš aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų finansuoti. 60,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų numatyta skirti sveikatos įstaigoms teikiamoms paslaugoms gerinti.

Aplinkos apsaugos programai – 2807,946 tūkst. eurų, iš jų 854,130 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 295,567 tūkst. eurų turtui įsigyti. Didėja skiriamos lėšos atliekų tvarkymo rinkliavos administravimui, paviršinių nuotekų tvarkymui dėl bazinės kainos didėjimo, aplinkos tvarkymo tarnybai ir sanitarijai (miesto teritorijos valymui ir priežiūrai) skiriamos lėšos dėl paslaugų kainos padidėjimo ir darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimo. Bus tęsiamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“, pradedamas projektas „Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą“. 10,0 tūkst. eurų numatyta gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolei, 90,0 tūkst. eurų individualių namų kvartalo įrengimui numatytai teritorijai išmiškinti ir kitoms priemonėms vykdyti.

Savivaldybės ekonominės plėtros programai – 1703,757 tūkst. eurų, 181,740 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 1265,880 tūkst. eurų turtui įsigyti. Numatytos lėšos projektams „Pasiruošę verslui“ („Ready of Business“), „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“, investicijoms į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (dujotiekis, internetas, kelias), „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“, LLI - 386 TRANS-FORM (pilnas pavadinimas „Transformations from Slum to Chic, Transformacija iš griuvėsių į gražią erdvę“), „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimui kofinansuoti. 12,7 tūkst. eurų numatyta verslo skatinimo ir investicijų pritraukimo programoms finansuoti, 93,750 tūkst. eurų užimtumo didinimo programai įgyvendinti, 30,0 tūkst. eurų smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai, 7,0 tūkst. eurų teritorijų planavimo dokumentams parengimui, 14,0 tūkst. eurų miesto kraštovaizdžio formavimui ir įprasminimui, 21,7 tūkst. eurų turizmo vystymui ir kitoms veikloms.

Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 3841,864 tūkst. eurų, iš jų 1668,061 tūkst. eurų išlaidoms ir 2173,803 tūkst. eurų turtui įsigyti. Didėja iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti lėšų poreikis, kuris 2019 m. išaugo ir sudaro: 93,482 tūkst. eurų asignavimu, skirtu kompensacijoms lengvatiniam keleivių vežimui, keleivių vežimo nuostolių kompensavimui ir lengvatinių mokinių pavėžėjimui, 155,9 tūkst. eurų gatvių apšvietimo ir elektros tinklų priežiūrai ir remontui. 65,0 tūkst. eurų numatyta automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui prie namo Veteranų g. 6. Dėl pasikeitusių higienos normų, taikomų vaikų žaidimo aikštelėms, siūloma 2019 m. iš savivaldybės biudžeto skirti 101,6 tūkst. eurų vaikų žaidimo aikštelių vaikų lopšeliuose- darželiuose ir miesto teritorijoje remontui ir įrengimui. 1406,9 tūkst. eurų  numatyta biudžetinių įstaigų remonto darbams, 421,466 tūkst. eurų projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“, 312,990 tūkst. eurų kofinansavimui ir apyvartinėms lėšoms projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ II etapui įgyvendinti (II ir III mikrorajonai), 79,695 tūkst. eurų projektui „Buvusios Sedulinos  mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinti, 34,033 tūkst. eurų projekto „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ likusiems darbams įgyvendinti, 165,221 tūkst. eurų Latvijos-Lietuvos Interreg programos projektui „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją (Eco Life-First steps in creating harmony)“ įgyvendinti, 30,0 tūkst. eurų projekto „Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato  statyba / seno modernizavimas“ statybos techninės dokumentacijos parengimui, 68,770 tūkst. eurų projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ baigiamiesiems darbams apmokėti, projektui „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinti, kitoms priemonėms ir projektams vykdyti, projektui „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinti, projektui „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinti, projektui „Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos pr.  23, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ (I etapas) įgyvendinti ir kitoms priemonėms finansuoti.


VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Visagino savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius


Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki š. m. vasario 10 d. elektroniniu paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386)  32 665. Pasiūlymai dėl biudžeto projekto asignavimų didinimo arba naujų asignavimų numatymo bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"