Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos
Visagino savivaldybės 2018 m. biudžeto projektas

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2018 m. vasario 21 d. Visagino savivaldybės taryba svarstys 2018 metų savivaldybės biudžeto projektą.
Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti čia arba Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).
Iki š. m. vasario 9 d. savo pasiūlymus dėl biudžeto projekto gyventojai gali pateikti raštu, el. p. nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.


VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms, Savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktais skaičiavimais apie planuojamas lėšas už paslaugas ir nuomą ir Savivaldybės administracijos skyrių pateiktais duomenimis apie planuojamas gauti pajamas, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus.
Projektas teikiamas tvirtinti tarybai.

Planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos 22 378 388 eurai.


 
 
2018 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų struktūra, Eur.
 
 
 
 
 
Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių prognozuojamos pajamos (Įstatymo 7 priedėlis) negali būti keičiamos ir savivaldybės privalo vadovautis jomis rengdamos savo biudžetus. Visagino savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos sudaro 15087000 eurų, iš jų: gyventojų pajamų mokestis 14916000 eurų. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos už turto realizavimą bei pajamos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymą.
 
2018 metų biudžeto prognozuojamos pajamos 15087000 Eur.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. Savivaldybių biudžetams 2018 metais skiriama 82,82 proc. (2017 metais buvo patvirtinta 78,14 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. 


Nauja tai, kad 2018 m. GPM dalį (procentais) sudaro pastovioji dalis – 78,45 proc. ir kintamoji dalis – 4,37 proc. Pastovioji GPM (procentais) dalis 2018 metams imama tokia, kokia patvirtinta einamiesiems metams (78,17 proc.) ir didinama 0,28 procentinio punkto dėl sprendimų, keičiančių pajamas iš GPM: neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) padidėjimo, papildomo NPD už vaikus panaikinimo, veiklos su verslo liudijimais apyvartos nuo 45 tūkst. eurų iki 35 tūkst. eurų ribos sumažinimo, minimaliosios mėnesinės algos padidinimo, pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo.
Kintamoji GPM dalis mūsų savivaldybei skiriama išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų: valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti (29000 eurų), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti (220000 eurų), minimaliajai mėnesinei algai padidinti (141000 eurų), pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti (89000 eurų) ir savivaldybių finansiniams ištekliams papildyti (iki 2018 m. buvo skiriama bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto savivaldybių biudžetų pajamų mažėjimui kompensuot)i (2437000 eurų).
2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede kiekvienai savivaldybei patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis procentais, pagal kurią per metus Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM perves savivaldybei. Mūsų savivaldybei skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis – 0,991 proc. (praėjusiais metais buvo – 0,726 proc.). GPM dalis (procentais) kiekvienai savivaldybei apskaičiuojama kaip kiekvienos savivaldybės prognozuojamos gauti GPM sumos (pastovioji ir kintamoji dalys) ir visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš GPM sumos santykis, išreikštas procentais. Lyginant su 2017 metų patvirtintomis pajamomis, 2018 metų pajamos didėja 4943712 eurų; prognozuojamos pajamos didėja 6084000 eurų, dotacijos mažėja 1837888 eurais, kitos administruojamos savivaldybės pajamos didėja 697600 eurų. Didėjimą nulemia 3624000 eurų didėjimas gyventojų pajamų įvertinus bendrosios dotacijos kompensacijos naikinimą, 148400 eurų didėjimas dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti dėl mokinio krepšelio dydžio padidėjimo, 527500 eurų dėl atliekų rinkliavos nuo 2018-01-01 įvedimo, 431200 eurų dėl skirtos dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų užtikrinti įgyvendinamų projektų nuosavo indėlio daliai. Kitos pajamos kinta nežymiai.
Savivaldybei planuojamas specialių tikslinių dotacijų dydis: mokinio krepšeliui finansuoti 4053400 eurų, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 988792 eurai, ūkio išlaidoms specialiosioms klasėms 27900 eurų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui 431200 eurų, savivaldybių išlaidoms, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti 13600 eurų. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų NVŠ projektams įgyvendinti planas 65496 eurai.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos prognozuoja, kad pajamos už mokamas paslaugas ir patalpų nuomą sudarys 1043500 eurų.
Be to, į savivaldybių biudžetą numatoma gauti 40000 eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 532500 eurų vietinių rinkliavų įplaukų, 95000 eurų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas yra nustatyta, kad savivaldybės, kurios asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis.
2018 metais iš banko, pagal ankstesniais metais sudarytą sutartį dėl paskolos paėmimo, planuojame skolintis 333995 eurus, 2017 metų nepanaudota pajamų dalis (apyvartos lėšos) sudaro 2037067 eurus, iš jų 694148 eurai Europos Sąjungos lėšos projektams finansuoti.
Iki šiol dar nėra tiksliai žinoma, kiek bus skirta lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti ir Valstybės investicijų programoje numatytoms priemonėms finansuoti.
Taip pat biudžete numatyta 2017 metų nepanaudota pajamų dalis (apyvartos lėšos) 2037067 eurai, iš jų 694148 eurų Europos Sąjungos lėšos projektams finansuoti. Šios lėšos bus naudojamos trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 m. gruodžio 31 d., padengti, investicinių projektų kofinansavimui, paskolos grąžinimui, kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti.
Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų šaltinių (kartu su specialiomis tikslinėmis dotacijoms ir 2017 metais savivaldybės biudžeto nepanaudotomis pajamomis) sudaro 24415455 eurus, palyginti su 2017 metais jos didėja 29,8 proc., arba 5610028 eurais.

Planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos 24 205 600 eurų.

2018 metų biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius

Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai planuojami 24205600 eurų, iš jų išlaidoms – 20342465 eurai, arba 84,04 proc. visų asignavimų, turtui įsigyti – 3863135 eurai, arba 15,96 proc. Asignavimų mažiau negu pajamų 209855 eurais dėl skirtumo tarp planuojamo 543850 eurų paskolos grąžinimo ir planuojamų skirti 333995 eurų skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti.
Savivaldybės biudžeto asignavimai 2018 m. biudžetinėms įstaigoms planuojami vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, patvirtintais normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2018 metams numatomas priemonės. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 4000 eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Lėšos numatytos biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui yra didesnės nei Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtinta GPM dalis, skirta Savivaldybei, – 476000 Eur asignavimų, susijusių su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų pokyčių finansinių išteklių papildymu pagal Seimo ir Vyriausybės priimtus sprendimus, iš jų: 220000 Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, 141000 Eur – minimaliosios mėnesinės algos padidinimui, 86000 Eur – pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, 29000 Eur – valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti. Svarstant 2018 m. savivaldybės biudžeto projektą papildomai numatyta 302200 Eur biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Iš viso biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms didinti suplanuota 778200 Eur daugiau nei praėjusiais metais.

2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas

Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 10 programų vykdyti:
Švietimo paslaugų plėtros programai – 9029921 euras, iš jų 5856521 euras darbo užmokesčiui, arba 524108 eurais daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 8505813 eurų). Šiais metais tęsiamas projektas „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti (Creation of the relaxation developing enviromment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quolity improvement)“, numatyti asignavimai turui įsigyti, švietimo priemonėms ir vaikų vasaros poilsio organizavimui, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimui vykdyti, prevencinėms programoms įgyvendinti, neformaliojo švietimo programoms finansuoti.
Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 3371240 eurų, arba 936120 eurų daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 2435120 eurų). Pradedami vykdyti projektai finansuojami kartu su Europos Sąjungos lėšomis: „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“, „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms“, „Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra“, „Rūpestingų namų senjorams kūrimas prasmingam gyvenimui, skatinant socialinę plėtrą abipus sienos esančiuose Visagino ir Astravo regionuose“, „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“, daugiau lėšų numatyta socialinių programų ir priemonių vykdymui, socialinių paslaugų teikimui, socialinio būsto plėtrai.
Aplinkos apsaugos programai – 2796107 eurai, iš jų 615300 eurų darbo užmokesčiui, arba 1549649 eurais daugiau negu 2017 m.(2017 m. – 1246458 eurai). Skiriamos lėšos didėja dėl atliekų tvarkymo rinkliavos administravimo, paviršinių nuotekų bazinės kainos didėjimo, bus tęsiamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“, pradedamas projektas „Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą“.
Savivaldybės ekonominės plėtros programai – 1034318 eurų, arba 692966 eurais daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 341352 eurai). Numatytos lėšos projektams „Pasiruošę verslui" („Ready of Business“), „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“, „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“, LLI - 386 TRANS-FORM (pilnas pavadinimas „Transformations from Slum to Chic, Transformacija iš griuvėsių į gražią erdvę“) kofinansuoti.
Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 3345861 euras, arba 1267959 eurais daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 2077902 eurai). 2018 m. žymiai didėja asignavimai, numatyti biudžetinių įstaigų remonto darbams, – 1018261 euru daugiau negu 2017 m., numatyti asignavimai projektui „Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas), renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, apžiūrėti, prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje, lifto įrengimui socialinių paslaugų teikimo įstaigose, projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas“ įgyvendinti, naujam projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“, projektui „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimui II etapui (II ir III mikrorajonas), projektui „Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas“ I etapui įgyvendinti, projektui „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinti, projektui „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ įgyvendinti, Latvijos-Lietuvos Interreg programos projektui „Sveikas gyvenimas“, projektui „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinti, kitoms priemonėms ir projektams vykdyti.
Kūno kultūros ir sporto plėtros programai – 867510 eurų, arba 79131 euru daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 788379 eurai). 2018 m. Sporto centrui numatyti asignavimai mini tramplynui įsigyti.
Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai – 1030292 eurai, arba 116689 eurais daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 913603 eurai). Daugiau lėšų numatyta šventiniams reginiams, skirtiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimui Dainų šventėje finansuoti.
Bendruomeniškumo skatinimo programai – 177114 eurų, arba 101007 eurais daugiau negu 2017 m. (2017 m. – 76107 eurai).
Savivaldybės valdymo tobulinimo programai planuojama 2982481 euras, arba 126630 eurų daugiau negu 2017 m. 2018 m. biudžete numatyti asignavimai naujai priemonei „Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra“ įgyvendinti.
Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki vasario 9 d. elektroniniu paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665. Pasiūlymai dėl biudžeto projekto asignavimų didinimo arba naujų asignavimų numatymo bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį. 

TwitterAtgal Spausdinimo versija Archyvas
Komentarų sąrašas (0)
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 19088178
Šiandien apsilankė: 41806
Dabar naršo: 936

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema