Visagino savivaldybė - Švietimo naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Švietimo naujienos

DĖL 2018 M. BAZINĖS MOKYKLOS IR 2018 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ AKTUALIJŲ

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. ŠV-1 bazine mokykla šiais metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais metais, ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 24 d., teikia prašymus bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laiko pagrindinės sesijos metu. Nepateikus prašymo iki vasario 24 d., prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2018 m. birželio 25 d.). Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391, 15 punkte (aprašo aktualią redakciją galima surasti čia arba LR Seimo svetainėje www.seimas.lt skyrelyje „Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieška“). Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 Eur.

Primenama, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje („Atgimimo“ gimnazijoje) galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje.
 
2018 m. egzaminų naujovės:
• 2017–2018 mokslo metais padidėjus ugdymo dienų skaičius, nemažai egzaminų bus vykdoma šeštadieniais. Mokiniams prieš egzamino laikymą šeštadieniais suteikiama laisva diena. Atsižvelgiant į brandos egzaminų tvarkaraštį, dalykai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą, iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos, yra fizika, informacinės technologijos, menai, technologijos ir užsienio kalbos (egzaminai laikomi iki mokslo metų pabaigos: balandžio–gegužės mėn.).
• Priklausomai nuo mokinių egzaminų pasirinkimų, gali būti, jog užsienio kalbos (vokiečių) ir užsienio kalbos (rusų) valstybiniai brandos egzaminai vyks tą pačią dieną. Tai paaiškės iki 2018 m. kovo 5 d.
• Dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, sąrašas papildytas Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Juose aprašomos preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, pateikiami brėžiniai, schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais. Kriterinis valstybinių egzaminų vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Visų VBE atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų skelbimo sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir balais skiriasi. Pavyzdžiui, skiriant šimto balų įvertinimą, pakanka surinkti 93 proc. užduoties taškų (plačiau).
• Nuo 2018 m., palaipsniui pereinant prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu ir siekiant aukštos mokinių darbų kopijų kokybės egzamine, atliekant užduotis reikės naudotis tik juodos spalvos tušinuku.
• Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos sąlygos pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, bet ir privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas mokinys naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min.
• Siekiant tikslesnio vertinimo, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbas – rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai. Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų. Neparašius pusės reikalaujamos apimties, bus vertinama tik už turinį, t. y. maksimaliai galima bus surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai. Nepasirėmus nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, darbas bus įvertintas „0“, t. y. egzaminas bus neišlaikytas. 
• Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino darbų vertinimą, mokinių programavimo dalies darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.
• Informacinių technologijų ir fizikos valstybinių brandos egzaminų darbai bus vertinami elektroniniu būdu.
• Trumpėja laikas apeliacijoms teikti. Siekiant, kad visų valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai būtų pateikti iki liepos 20 d., nuo trijų iki dviejų dienų sutrumpėjo laikas apeliacijoms dėl brandos egzaminų rezultatų pateikti. Apeliacijų nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo.
• 2018–2019 m. m. abiturientai gali rinktis laikyti brandos darbą (kaip mokyklinį egzaminą), kurio laikymo pradžia – 2018 m. rugsėjo 18 d.
 
Plačiau apie egzaminus galima sužinoti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt, šiame puslapyje. Informacija taip pat teikiama tel. (8 386) 34 476, (8 386) 32 450 arba savivaldybės 216 kab., Parko g. 14. 

Kviečiame teikti paraiškas ir programas neformaliojo vaikų švietimo programoms 2018 m. įgyvendinti

Kviečiame švietimo teikėjus (neformaliojo švietimo, kultūros įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus), norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas (Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 nustatyta tvarka (aktuali redakcija). Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).
Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/http://www.ktprr.smm.lt/. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (1 priedas) švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki gruodžio 22 dienos (skanuotus el. paštu zana.seina@visaginas.lt).
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų akreditavimu ir vykdymu, galima sužinoti čia arba plačiau čia, arba tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476.
Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu teikėjas 2018 m. numato vykdyti NVŠ programą, akredituotą 2017 m. (t. y. be esminių pakeitimų) arba buvo pratęstas jos vykdymo terminas, tuomet teikiamas tik motyvuotas prašymas pratęsti programos galiojimo laiką, nurodant redakcinio pobūdžio programos pakeitimus, jei numatomi (paraiškos šiuo atveju teikti nereikia). Prašome teikti el. būdu - skanuotą versiją el. paštu zana.seina@visaginas.lt.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad NVŠ programos vykdymas turi būti pradėtas nuo 2018 m. sausio mėn. Tą reikia turėti omenyje, tvarkant su programos vykdymu susijusius dokumentus (sutartis, lankomumo žurnalus, veiklų vykdymo grafikus ir pan.), kuriuos reikės pildyti labai atsakingai.

Plačiau apie neformaliojo vaikų švietimo finansavimą  galima sužinoti tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/ ir http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“ VISAGINE 

2017 m. lapkričio 20-26 dienomis Lietuvoje vyks tradicinė aštuonioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys", kurią inicijuoja ir organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA).
2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25-erių metų sukakčiai.
Mokymosi savaitės renginiai šiais metais praturtins Europos suaugusiųjų mokymosi metus, Europos profesinių gebėjimų savaitę ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų jubiliejaus minėjimą.
Susiburkime į 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę ir sužinokime, kur ir kada mes, suaugusieji mokomės, kokias galias suteikia mums mokymasis, kur slypi mokymosi žavesys, kad be mokymosi būtų sunkiai įsivaizduojama mūsų profesinė veikla ir karjera, sveikas ir laimingas gyvenimas. Praturtinkime vėlų rudenį, kai gamtoje ir sieloje ima trūkti spalvų, mokymosi patirtimi, išmintimi ir žavesiu! 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai Visagine


Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2017 m. sudaroma papildoma galimybė pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjui, kurio programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos).
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (Visagino kūrybos namus) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. Programų trukmė – 3 mėn. (iki 2017 m. pabaigos). 

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

 
Kviečiame teikti paraiškas ir programas neformaliojo vaikų švietimo programoms 2017 m. įgyvendinti

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu yra padidintos lėšos neformaliajam vaikų švietimui vykdyti 2017 m. Pageidaujant gauti lėšas naujoms (3 mėn. trukmės, nes programa turi būti įvykdyta iki gruodžio 31 d.) NVŠ programoms finansuoti, kviečiame švietimo teikėjus, norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas (Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 (aktuali redakcija) nustatyta tvarka. Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/, http://www.ktprr.smm.lt/. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (1 priedas) švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki rugsėjo 20 dienos.
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų vykdymu, galima sužinoti atmintinėje, rekomendacijose arba tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476, apie neformaliojo vaikų švietimo finansavimą - tinklalapyje  http://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/ arba http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis 

Netradicinis bendradarbiavimas su tėvais ir tėvų švietimas 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba jau keletą metų daug dėmesio skiria Visagino miesto bendruomenės švietimui tėvystės įgūdžių lavinimo, vaikų ugdymo klausimais, ieško naujų netradicinių bendradarbiavimo su tėvais formų. Jau trejus metus darželyje pagal Švietimo pagalbos tarnybos patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas organizuojami seminarai tėvams. Pirmas seminaras tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įtaka mokymui  ir mokymuisi“ (programos autorė logopedė V. Balčiūnienė, lektorės logopedė V. Balčiūnienė, logopedė D. Nekliudova) vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“  vyko 2015 metais. Tai buvo pirmas nedrąsus žingsnis, pabandymas. Jam pavykus, sekė antras žingsnis, drąsesnis, ryžtingesnis – 2016 metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vyko seminaras tėvams „Ugdomės kartu“ (programos autorės ir lektorės logopedė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė).
Šiais metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ buvo įgyvendintas trečiasis didelis projektas, skirtas tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“ (programos autorės logopedė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė O. Faleeva. Programa registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).
Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, auklėjimo ypatumus – buvo įgyvendintas. Gautų žinių ir įgūdžių derinys padės tėvams tinkamai spręsti konkrečias problemas, iškylančias auginant, ugdant ir auklėjant sėkmingus vaikus. Per keturis mėnesius (nuo vasario iki gegužės mėnesio) įvyko 8 seminarai (planuoti buvo 7), organizuotos 42 paskaitos, praktinės veiklos. Mokymai peržengė Visagino miesto ribas – tai ir respublikinis, ir tarptautinis renginys. Mokymuose dalyvavo 77 klausytojai (tėvai ir pedagogai) iš Visagino, Zarasų, Ignalinos. Sukaupta darbo patirtimi dalinosi, atsakė į tėvų klausimus, padėjo spręsti iškilusias problemas, patarė, paaiškino, kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką 27 lektoriai (švietimo pagalbos specialistai (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos specialistai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas) iš Daugpilio (Latvijos respublika), Vilniaus, Ignalinos, Zarasų, Visagino.
Projektas pranoko programos autorių lūkesčius.
Mokymai mus suvienijo, mes susidraugavome, atradome bendraminčių, pasidalinome sėkmės ir nesėkmės istorijomis, patirtimi. Visi klausytojai, lektoriai labai gerai atsiliepia apie organizuotus mokymus, dėkoja už sumanymą, už kvietimą dalyvauti ir tikisi susitikti kituose projektuose.
Programos autoriai dėkoja lektoriams už skirtą laiką, dėmesį, įdomias paskaitas, praktines veiklas, patarimus, sėkmės istorijas, klausytojams – už dalyvavimą, kantrybę, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Mes didžiuojamės Jumis, džiaugiamės, kad esate su mumis, palaikote mūsų idėjas, bendraujate ir bendradarbiaujate. Dėkojame UAB Transteleservis korespondentams už tikslią, išsamią, laiku paskelbtą informaciją apie mokymus Visagino miesto bendruomenei. Kartu mes auginsime sėkmingus vaikus. 

Šeimos – tautų šventė Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Suprasdami, kokia svarbi ši diena visiems šeimos nariams, į darželį rinkosi ne tik vaikučiai ir darbuotojai, bet ir mamytės, tėveliai ir jų šeimos nariai, bet ir socialiniai partneriai. Daugiatautėje lopšelio-darželio bendruomenėje, šeimoje dirba, ugdosi, bendrauja ir bendradarbiauja rusai, lietuviai, baltarusai, ukrainiečiai, lenkai, totoriai, žydai, armėnai, latviai, čiuvašai, tajai.
Jau tapęs tradicija, ketvirtus metus rengiamas renginys Šeimos – tautų šventei paminėti. Renginyje aktyviai dalyvavo vaikai ir jų šeimos nariai, darbuotojai, ukrainų, baltarusių, rusų Visagino miesto meno kolektyvai.
Daugiatautėje šeimos šventėje buvo ragaujami įvairių tautų patiekalai: virtiniai, blynai, vėdarai, bulvių plokštainis, paplotėliai su įvairiais įdarais, pyragaičiai, taip pat įvairių vaistinių arbatžolių arbata. Buvo ne tik gardu, bet labai smagu dėl to, kad mes, nors tokie skirtingi, esame visi kartu ir mums šalia būti gera. Visi džiaugėmės buvimu kartu, tarsi viena didelė šeima.

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ 2017 M. KONKURSAS
 

Skelbiamas Vaikų socializacijos projektų konkursas, kurio tikslas – atrinkti projektus, skirtus kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu, kryptingas žalingo elgesio, smurto, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas. Projektai teikiami šioms grupėms:
• vasaros poilsio ir užimtumo projektai;
• prevenciniai projektai.
Vienas teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti ne daugiau kaip 3 projektus.
2017 m. projektų prioritetai:
• lietuvių kalbos vartojimo skatinimas;
• fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas;
• emocinio atsparumo ir psichologinio saugumo stiprinimas; pozityvių vertybių formavimas.
 
Rengiant paraiškas konkursui, privalu vadovautis nauju Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-365. Aprašą ir reikalingas formas galima rasti savivaldybės svetainės www.visaginas.lt skyrelyje „Švietimas“ rubrikoje „Vaikų socializacijos projektai“ (/index.php?508478412). Paraiškos su reikalingais priedais tvarkos apraše nurodytu būdu teikiamos Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2017 m. gegužės 8 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 32 450. 

„AŠ BĖGU – 2017“

Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė balandžio 7 d. dalyvavo respublikinės  ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuotoje sveikatinimo akcijoje „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, kuri skirta  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Šia proga buvo organizuotas  masinis bėgimas  „AŠ BĖGU – 2017“. Šios akcijos tikslas – populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu, formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgimui drauge su šeima, padėti suvokti bėgimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai.
Visų grupių ugdytiniai, nuo mažo iki didelio,  džiugiai nusiteikę sugužėjo į darželio kiemą, kur skambant gražiai muzikai, kaip ir pridera tikriems sportininkams, pasimankštino  ir išbandė savo jėgas bėgimo trasoje.  Visi bėgimo dalyviai puikiai įveikė visą trasą, o ji buvo nei ilga nei trumpa, teko apibėgti visą mūsų darželį. Šventės pabaigą vainikavo prizų dalybos. Kas gali būti geriau už skanius sveikus vaisius, kuriuos taip mėgsta mūsų vaikai.
Džiaugiamės, kad nesistengdami lenktyniauti įveikėme numatytus atstumus iki galo, pajautėme bėgimo kartu malonumą ir pasidžiaugėme visada aktyviai dalyvaujančiomis šeimomis. Bėgome darbo metu, todėl negalime pykti ant tėvelių, kad jų nebuvo daug, bet vis tiek tikimės, kad atėjus pavasariui mes juos dažniau matysime savo renginiuose. Juk vaikams taip svarbu, kai šalia tėtis ar mama, o dar geriau – abu kartu. 

Praktikumas „Spalvotasis smulkiosios motorikos lavinimas“

2017-04-03 Visagino paramos vaikui centre prasidėjo specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio savaitė tėvams ir pedagogams ,,Ugdomės kartu“ su praktikumu pagal priemonę „Spalvotasis smulkiosios motorikos lavinimas“. Šis puikus renginys buvo skirtas vaikams bei suaugusiems asmenims su negalia. Muzikos salėje centro globotinius sutiko Draugystės progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Olga Novosiolova. Centro auklėtiniai susipažino su spalvota druska, druskos dažymo technika, patys pabandė nudažyti druską, patyrinėjo priemones, reikalingas tokiems šedevrams iš druskos buteliukuose sukurti. Centro darbuotojai padėjo vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia sukurti savo darbelius, tai dovana mamoms ir tėveliams artėjančių šv. Velykų proga. Mes sukūrėme bendrą šedevrą, kurio etiketę pasirašė kiekvienas dalyvis.
Dėkojame praktikumo autorei! Laukiame dar praktikumų įvairiausiomis tematikomis. 

Visagino pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Dagdoje

Kovo 17 d. Latvijos Respublikoje, Dagdos mieste vyko 2-oji tarptautinė ir 7-tarpregioninė mokytojų dalinimosi darbo patirtimi konferencija „Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės“. Mokytojai iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos buvo kviečiami dalintis darbo patirtimi ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas. Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė ir Visagino savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai. Latvijoje dar tik pradedamas ugdymas, pagrįstas kompetencijų ugdymu, o Lietuvoje jis jau vykdomas nuo 2008 metų. Konferencijos dalyviams dėl to buvo labai įdomi mūsų, Lietuvos pedagogų veikla šia kryptimi.
Konferencijos darbas vyko sekcijomis: ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, tiksliųjų mokslų, dailės ir technologijų bei kt. Darbas buvo organizuotas labai sklandžiai. Pranešimų gausa ir įvairovė kvietė giliau susimąstyti, ieškoti naujų ugdymo proceso gerinimo kelių ir būdų.
Po pietų konferencijos dalyviai buvo kviečiami išsirinkti pagal pomėgius ir norus praktinę veiklos sritį. Atskiruose kabinetuose patyrę pedagogai dalinosi patirtimi, kaip galima sėkmingiau atkleisti vieną ar kitą mokymosi temą ugdant mokinius šiuolaikiniu ritmu.
Konferencijos refleksija vyko labai draugiškoje aplinkoje. Tardama padėkos žodį Lietuvos delegacijos vardu E. Čekienė pajuokavo, jog trūko tik poros valandų, kad kuo puikiausiai suprastumėme latvių kalbą, kadangi konferencija buvo organizuota profesionaliai, apgalvotos visos smulkmenos leido konferencijos dalyviams jaustis jaukiai, saugiai, daug dirbti tobulinant savo kvalifikaciją bei kompetencijas.
Po konferencijos visaginiečiai turėjo galimybę aplankyti Dagdos vaikų lopšelį-darželį, susipažinti su jo aplinkomis bei palyginti su savo esamomis aplinkomis. 

Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams 

2017 m. kovo 31 d. – balandžio 1 d. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje vyko Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 9-10 klasių mokiniai ir jų mokytojai iš Kauno, Klaipėdos, Eišiškių, Pabradės, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus bei Vilniaus rajono gimnazijų ir žinoma Visagino.
Olimpiados atidarymo metu dalyvius sveikino progimnazijos direktorė Jolanta Bartkūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė, vertinimo komisijos pirmininkė daktarė Dalia Kačinaitė -Vrubliauskienė. Progimnazijos mokiniai sėkmės olimpiados dalyviams palinkėjo muzikiniu kūriniu.
Kol mokiniai atliko užduotis, mokytojai ir svečiai vyko į ekskursiją, lankėsi VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Miesto mokytojų laukė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos daktarės Vitos Ivanauskaitės-Šeibutienės. seminaras „Folklorinė (su)gyvenimo kultūra: kuo ji aktuali šiandienos mokyklos bendruomenei?“.
Vakare Visagino kultūros centro Sedulinos parodų salėje olimpiados dalyviams vyko fotomenininko ir poeto  Gaudento Kurilos fotografijų parodos  „Aukštaitijos portretai“ pristatymas  ir tarmiškos kūrybos skaitymas, Visagino kultūros centro kaimo kapelos „Linksmuolė“ koncertas.
Antrąją olimpiados dieną buvo paskelbti rezultatai ir mokiniai iškilmingai apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II, ir III  laipsnio diplomais bei Pagyrimo raštais. Už idėjos originalumą ir teksto įtaigumą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagyrimo raštu apdovanota Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 10 klasės mokinė  Marija Soboleva, mokytoja  Nadiežda Juodžiūnienė; už literatūrines jungtis kūrybinėje užduotyje 10 klasės  mokinys Genadij Jazukevič, mokytoja Jolanta Žemaitienė.
Kad svečiai išvyktų kupini tik gerų emocijų ir išsivežtų puikius prisiminimus apie mūsų kraštą, buvo organizuota išvyka po vaizdingą Salako kraštą. Olimpiados dalyviai ir jų mokytojai aplankė Salako Jūrų muziejų, grožėjosi originalia Salako bažnyčia ir klausėsi vargonų muzikos.
Nuostabios olimpiados akimirkos ir puikūs dalyvių rezultatai visus suvienijo tolesniems sėkmingiems darbams puoselėjant lietuvių kalbą. 

„AUKSINIS RAKTELIS“ LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖSE 

Dar 2016 metais lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ prisijungė prie Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“, kurį organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Projekto tikslai: skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi, komandinio žaidimo idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.
Šiais metais priešmokyklinio ugdymo „Obuoliukų“ grupės auklėtiniai antrą kartą dalyvavo „Lietuvos mažųjų žaidynėse“. Vaikai su dideliu entuziazmu daug treniravosi, liejo prakaitą sporto salėje, rungtyniavo tarpusavyje – visi norėjo patekti į „Olimpiečių komandą“. Tad įdėto sunkaus darbo dėka kovo 28 dieną vaikai vyko į Anykščių lopšelį-darželį „Žiogelis“, kuriame vyko žaidynių Utenos apskrities I etapo varžybos . Šiame etape taip pat dalyvavo viena  komanda iš Utenos vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" ir dvi iš Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“. Vaikams reikėjo įveikti penkias estafetes, kuriose galėjo pademonstruoti savo vikrumą, dėmesingumą bei komandinį žaidimą. Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ auklėtiniai pasiekė gerą rezultatą – „Obuoliukų“ komanda užėmė garbingą antrą vietą. Džiaugiamės, kad šiais metais varžybos buvo dar šaunesnės ir azartiškesnės.
Vaikai po žaidynių buvo linksmi, kupini įspūdžių. Mažieji sportininkai buvo apdovanoti dalyvio diplomais, o pedagogėms - Valentinai ir Eugenijai buvo įteikti padėkos raštai už vaikų paruošimą.
„Auksinio raktelio“ komanda savo pavyzdžiu nori paskatinti dalyvauti „Mažųjų olimpiadoje“ ir kitas miesto įstaigas, nes tai puiki galimybė vaikams atskleisti save, daugiau judėti ir daugiau pasiekti.

2017 m. kovo 23 d. ,,Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokiniai keliavo į Latvijoje esančią Aleksandrovo specialiąją mokyklą. Išvyką organizavo mokytojos Natalia  Matyskina, Larisa Polikarpova ir Rimvyda Ardamakovaitė.
Jau ne vienus metus su Aleksandrovo specialiosios mokyklos mokiniais mus sieja draugiški ryšiai, todėl buvome sutikti su šventine programa. Vaikai surengė koncertą, pristatė keletą šokių. Ypatingai mus nustebino vienas šokis, kuris buvo sukurtas mūsų atvykimo proga. Susitikimo metu vyko netradicinis madų demonstravimas. Kartu su madų šou keliavome į pasaką ,,Pelenė“, bendravome su ,,Marsiečiais“.  Po to susiskirstę grupelėmis ėjome  į klases, kur vyko edukaciniai užsiėmimai. Mūsų vaikai su Aleksandrovo mokyklos pedagogais gamino pavasarinius paveikslėlius ir atvirukus, o mokytojos Natalia ir Rimvyda su Aleksandrovo mokyklos mokiniais gamino skudurinius zuikius ir paukščius. Vėliau vyko smagus bočios turnyras. Visi vaikai buvo smagiai nusiteikę, nes  laimėjo draugystė.
Beje, šio susitikimo metu kartu sukūrėme ir mūsų kitų  susitikimų emblemą,  besišypsančią saulę, kurios spinduliai – mūsų delnų spalvoti atspaudai. 
Po tokio smagaus laisvalaikio vaikams buvo įteikti diplomai ir prizai. Laikas prabėgo  labai greitai. Namo grįžome geros nuotaikos, kupini įspūdžių, susiradę daug naujų draugų. Tikimės, kad tokie susitikimai mus dar labiau džiugins ir ateityje, nes jau šių metų balandžio  mėnesį prasidės bendras Lietuvos ir Latvijos programos projektas ADD ME.

 

AŠ PIEŠIU LIETUVĄ 
Gimtinė – koks brangus žodis kiekvienam žmogui. Sava gimtinė, kur tu gimei ir užaugai, kur žengei pirmą žingsnį, mokeisi ir žaidei su draugais, visada pati gražiausia ir mieliausia...
Mūsų gimtinė Lietuva brangiausias ir gražiausias kraštas visame pasaulyje. Gimtinės grožį labai gražiai atspindi Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Gimtinė“:
Tai gražiai mane augino
Laukas, kelias, pieva, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė,
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis –LIETUVA.
Norėdami paminėti Lietuvos valstybei brangias datas: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – ir Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Visagino ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio „Mažylis“ nariai prekybos centre „Domino“ surengė parodą „Aš piešiu Lietuvą“. Parodoje dalyvavo Visagino vaikų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Auksinis raktelis“, „Auksinis gaidelis“ ir „Kūlverstukas“ ugdytiniai ir pedagogai. Vaikai piešė gimtinę taip, kaip jie įsivaizduoja, kas yra gimtinė Lietuva. Visagino gyventojai ir miesto svečiai apsilankę prekybos centre „Domino“ turi galimybę pasigėrėti kūrybiškais ir su išmone atliktais vaikų darbeliais.

Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Kas yra pilietiškumas?"

Nuoširdžiai sveikiname Visagino „Atgimimo" gimnazijos moksleivius Ruslaną Nugumanovą ir Anželiką Stankevič, kurių piešinius Respublikinio vaikų piešinių konkurso „Kas yra pilietiškumas?" komisija atrinko kaip gražiausius savo amžiaus kategorijoje. 2017 m. kovo 31 d. 11.30 val. Vilniuje vyks laureatų apdovanojimo ceremonija. Sveikiname mūsų laureatus ir linkime jiems kūrybinės ugnelės ir sėkmės!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2017 m. sudaroma galimybė pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos) arba pratęstas 2016 m. akredituotų programų vykdymo terminas.
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį.

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

2016 M. NAUJIENOS 

DĖL SOCIALINIŲ PARTNERIŲ ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOJE 

Informuojame, kad pasibaigus Visagino savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. TS-161 patvirtintos savivaldybės švietimo tarybos sudėties kadencijai, būtina patvirtinti jos naują personalinę sudėtį (pagal savivaldybės tarybos 2011-06-27 tarybos sprendimu Nr. TS-118 patvirtintus švietimo tarybos nuostatus šią sudėtį tvirtina savivaldybės taryba). Pagal Visagino savivaldybės švietimo tarybos nuostatų 7 p. švietimo taryba sudaroma delegavimo būdu iš Visagino savivaldybės mokyklų atstovų, Mokinių tarybos, tėvų ir socialinių partnerių.
Prašome savivaldybės institucijų, asociacijų, darbdavių atstovų teikti kandidatūras, atstovausiančias Visagino savivaldybės švietimo taryboje socialinius partnerius, galėsiančias aktyviai dalyvauti švietimo tarybos veikloje. Pasiūlymus raštu prašome teikti savivaldybės administracijos direktoriui iki 2016 m. gruodžio 23 d. Rašte dėl teikimo prašome nurodyti deleguojamo atstovo kontaktus. 

Kilus klausimams kreiptis į savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių tel. (8 386) 32 450.

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINO APLINKOS APSAUGOS PROGRAMĄ „AŠ MYLIU GAMTĄ“
 
Aplinkos apsaugos programos „Aš  myliu gamtą“ įgyvendinimas vyko 2016 metais.  Programa gavo Visagino savivaldybės finansavimą. Programa padėjo vaikams pažinti pasaulį, lavinti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, ugdyti aplinkosauginį mąstymą, atsakomybę už savo poelgius. 2016 m. vasario grupės „Ozorniki“ (auklėtoja S. Krukovič) vaikai  organizavo lopšelio-darželio vaikučiams ir jų tėveliams spektakliuką ekologine tema „ Geras miškas“. Kiekvienas spektakliuke dalyvavęs vaikas stengėsi parodyti savo gebėjimus šokti, vaidinti, emocingai perteikti žiūrovams personažų charakterius. Vaikai patyrė teigiamų emocijų, pradėjo labiau tikėti savo gebėjimais, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais įgūdžius, suprato, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. 2016 m. kovo mėn. įsigijome žurnalų ir knygų apie gamtą. Knygos padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriaus pažinti  keturis metų laikus, žuvų ir vabalų gyvenimą, išmoko spėti, koks gyvūnėlis paslėptas paveikslėlyje. Žurnalai padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriau pažinti jį. 2016 m. spalio 7 d. grupės „Vorobuški“ (auklėtoja Jelena Carevskaja) parengė ekologinę pasaką „Miškas prašo pagalbos“. Pasakos vaidinime dalyvavo vaikų tėveliai. Grupės „Vorobuški“ vaikai, kartu su auklėtoja Jelena organizavo akciją „Mano pagalba miškui“. Ekologinės savaitės metu įvyko gerumo akcija „Padėkime mūsų mažiesiems draugams“.  Buvo iškelti inkilai. Prie jų vaikai stebėjo paukščių gyvenimą, pačius paukščius, maitino juos. Vaikai atliko darbelius, piešė ekologine tema, atliko darbinę veiklą pasivaikščiojimo metu. Vyko daug  pokalbių, įvairių žaidimų, vaikai išmoko saugiai elgtis. Ekologinės savaitės metu vaikai svarstė ir suprato, kodėl  negalima mėtyti šiukšlių, plastikinių butelių, polietileno maišelių ir kt., įgijo gamtos pažinimo, tyrinėjimo ir globos žinių. Ekologinėje savaitėje kartu su savo ugdytiniais dalyvavo auklėtojos J. Zotova, O. Pich, T. Bykova,
I. Čeremnych, J. Virčinskienė, N.Tokmanenko, L. Pazniak,  V. Gromova, O. Faleeva, J. Carevskaja.
Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai:
Įsigijome naujų žurnalų ir knygų.
Vaikai įgijo įgūdžių saugiai elgtis judant, žaidžiant.
Vaikai įgijo naujų gamtos pažinimo ir globos žinių.
Patobulino gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Daugiau vaikų  pradėjo galvoti apie gamtos saugojimą.
Projektas padėjo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystė“ ir priešmokyklinės bendrosios programos tikslų ir uždavinių gamtosaugos klausimais įgyvendinimui.

Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip - neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis tęsiamas ir 2016 m. metais. Nuo šių metų balandžio 29 d. krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Visagino, projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.
Dalis projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Mūsų savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso skirta 57 tūkst. Eur., iš jų 43 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuojamos 23 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamos programos. Šias programas vykdo 5 asociacijos („Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, „Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginietis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“ ir „Lietuvos skautija“ – po vieną programą), 2 programas – Visagino Č. Sasnausko menų mokykla ir daugiausiai (15 programų) įgyvendina Visagino kūrybos namai. Programose užimta apie 750 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Rekomenduojama krepšelio suma – 15 eurų per mėnesį. Ji gali svyruoti trečdaliu, t. y., vieno vaiko būreliui galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Konkretus krepšelio dydis priklauso nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 10,3 Eur, o pagal programas, skirtas techninės kūrybos ugdymui bei informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo, mokslinės praktinės tiriamosios veiklos kompetencijų suteikimui ir plėtojimui – 16,97 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už būrelį gali būti atitinkamai mažinamas.
Dėka NVŠ krepšelio, siekiant padidinti NVŠ programų įvairovė, mūsų savivaldybėje atsirado tokių įdomių krypčių programos, kaip architektūra, robotika, kino menas, ugniagesybos sportas ir kt. Visos NVŠ programos vykdomos iki einamųjų metų pabaigos. Tikėtina, kad ir 2017 m. neformaliojo vaikų švietimo veikloms bus skirtas tikslinis valstybės finansavimas ir atsiras naujų, patrauklių netradicinių sporto šakų, mokslinių, bendrųjų kompetencijų ugdymo ir modernių krypčių NVŠ programų ir būrelių. Kaip ir šiais metais, norimą veiklą mokiniai ir jų tėvai galės pasirinkti pagal ugdymo kryptį. Akredituotų NVŠ programų sąrašai bus paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. Pasirinkę vieną iš paskelbtų programų tėvai galės pasirašyti su programos vykdytoju vaiko ugdymo sutartį.

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Rugsėjo 1 d. visi vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka šešeri metai, susirinks į priešmokyklinio ugdymo grupes savivaldybės darželiuose, nes šiemet priešmokyklinis ugymas tapo privalomas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. 
Specialistai pabrėžia, kad vaikai, lankydami  priešmokyklinę grupę, psichologiškai geriau pasirengia mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga. Programos tikslas ̶ užtikrinti  kiekvieno vaiko, atsižvelgiant į jo individualias galias, patirtį, ugdymosi poreikus, mokyklinę brandą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 
Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 ,,Dėl Vaiko  brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.   
Visagino savivaldybėje priešmokyklinį ugdymą teikia šios įstaigos: vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“.
Atkreipiame dėmesį, kad išsamesnę informaciją apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė (Parko g. 14, 201 kab.,  tel. (8 386) 31 789, el. paštas rima.astrauskiene@visaginas.lt).
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas. 


VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS


KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS RENGIAMAM BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTUI 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. (su 2016 m. gegužės 8 d. ir birželio 15 d. papildymais) įsakymu Nr. ĮV-485 buvo sudaryta darbo grupė Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektui parengti. Darbo grupės vadovas – savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius, darbo grupės vadovo pavaduotoja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, darbo grupės nariai – savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, švietimo profesinių sąjungų deleguoti atstovai, savivaldybės administracijos švietimo, teisės, finansų, investicijų sričių specialistai. 
Šiuo metu jau yra parengta išsami švietimo konteksto ir esamos situacijos analizė, įvertinta savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų atitiktis Vyriausybės nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams, atlikta mokinių kiekybinė ir mokymosi kokybinė, ugdymo programų įgyvendinimo ir ugdymo aplinkos finansavimo analizė, identifikuotos esamos problemos, suformuluoti mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas ir uždaviniai, prioritetai numatytam laikotarpiui. Dabar yra formuluojami galimi problemų sprendimų būdai.
Pastebėtina, kad savivaldybės mokyklų 2012–2015 m. bendrasis planas buvo orientuotas į skirtingų tipų mokyklų tinklo suformavimą, mokinių srautų pagal ugdymo programas bei mokinių skaičiaus mokyklose ir klasėse sureguliavimą. Galima konstatuoti, kad planas buvo pasirinktas sėkmingai, jo rezultatai balansuoja tarp racionaliausio ir bendruomenėms palankiausio variantų: išsaugota ugdymo paslaugų įvairovė (pagal ugdymo programas, mokomąsias kalbas), praplėstos ugdymo individualizavimo galimybės, didinama kokybė (optimizuojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius) bei kuriama palanki ugdymo(si) aplinka.
Natūralu, kad situacija nuolat kinta, todėl būtina stebėti, vertinti ir pagal poreikį priimti naujus sprendimus. 2016–2020 m. laikotarpiu kol kas nenumatoma vykdyti mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ar kitų didesnių pertvarkymų.
Raginame susipažinti su atlikta analize, aprašytomis problemomis ir teikti pastabas, pasiūlymus dėl galimų jų sprendimo būdų. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu asta.sieliuniene@visaginas.lt iki 2016 m. birželio 30 d.
Birželio 23 d. 11.00 val. kviečiame visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovus, šiuo klausimu besidominčius savivaldybės gyventojus dalyvauti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projekto aptarime, kuris vyks Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, I aukšte, posėdžių salėje.


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  PRIVALOMAS NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas  ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti.
Visagino savivaldybėje priešmokyklinį ugdymą teikia šios įstaigos: vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“(Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“.
Išsamesnę informaciją apie priešmokyklinį ugdymą teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė (Parko g. 14, 201 kab.,  tel. (8 386) 31 789, el. paštas rima.astrauskiene@visaginas.lt). Taip pat pridedame LR švietimo ir mokslo ministerijos parengtą informaciją  ,,Priešmokyklinis. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus“.


ĮSTAIGOS SKATINAMOS RENGTI PROJEKTUS 
Gegužės 31 d. Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovai buvo sukviesti į savivaldybės didžiąją salę detaliau susipažinti su dalyvavimo 2014–2020 m. INTERREG Latvijos ir Lietuvos programoje, skirtoje Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtros bendradarbiavimo skatinimui, projektinėmis galimybėmis. Susitikimą inicijavo Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir savivaldybės administracijos direktorius Sergej Mickevič. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Viktorija Abaravičienė supažindino įstaigų vadovus su programos tikslais, prioritetais, paraiškų rengimo niuansais, galimomis projektinėmis idėjomis. Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė paragino visus aktyviai dalyvauti LAT-LIT programoje, pasinaudoti programos galimybėmis įgyvendinti įdomias ir patrauklias idėjas, plėtojant paslaugas aplinkotvarkos/ekologijos, turizmo, socialinės įtraukties, gyvenimo kokybės gerinimo srityse.


Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas
 

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2016 m. sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos).
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį.

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

Kviečiame teikti paraiškas ir programas neformaliojo vaikų švietimo programoms 2016 m. įgyvendinti

Informuojame, kad Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 patvirtintas Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. 
Kviečiame švietimo teikėjus, norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas. Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti  registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/, http://www.ktprr.smm.lt/
. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (1 priedas) švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki vasario 5 dienos 15.00 val.
 
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų vykdymu, galima sužinoti čia arba tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476, apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį — tinklalapyje http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/nef

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS VISAGINE
Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Lietuvių kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16 – kovo 11 d. laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas. 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdyje Komitetas šiai iniciatyvai pritarė.
Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.

Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai bus organizuojami ir mūsų savivaldybėje. Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybėje planuojamais organizuoti Lietuvių kalbos dienų renginiais ir, žinoma, aktyviai juose dalyvauti.  

Renginio pavadinimas

Data

Rengėjas

Meninio skaitymo konkursas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje

2016 m. vasario 2 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Vertimo į lietuvių kalbą konkursas

2016 m. vasario 17–kovo 10 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Renginys „Po lyros ženklu“, skirtas akcijai „Metų knygos rinkimai 2015“

2016 m. vasario 18 d.

Visagino viešoji biblioteka

Renginys „Pasakos atgyja vaikų lūpomis“ (1–8 kl.)

2016 m. vasario 18 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Gimtosios kalbos savaitė

2016 m. vasario 22–26 d.

„Verdenės“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas (1 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Rašinio konkursas „Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi“ (A. M. Arntas) (3–4 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. V. Kudirka „Lietuvos tilto atsiminimai“. Kaip pristatyti V. Kudirkos kūrybą šiuolaikiniam žmogui? (2 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas „Esu gyvas kalboje“ (5–10 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Žiburio“ pagrindinė mokykla

Nacionalinis diktantas

2016 m. vasario mėn.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Praktinis seminaras biudžetinių įstaigų darbuotojams „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“

2016 m. kovo 2 d.

Valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Susitikimas su poetu, eseistu, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Kęstučiu Navaku

2016 m. kovo 3 d.

Visagino viešoji biblioteka

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams (Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje)

2016 m. kovo 4 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Dailyraščio konkursas Visagino savivaldybės pradinių klasių mokiniams „Lietuviškas žodis“

2016 m. kovo 9 d.

Jūratė Šoliūnaitė-Povilionienė, „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ir Loreta Čižienė, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Liaudiška vakaronė mokyklos bendruomenei „Lietuvių kultūros skrynią atvėrus“

2016 m. kovo 9 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Lietuvių kalbos dienų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas

2016 m. kovo 10 d.

Visagino savivaldybės administracija, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Diktanto konkursas mokyklos bendruomenei

2016 m. kovo mėn.

Draugystės progimnazija

Bandomoji lietuvių (valstybinės) kalbos žinių patikra (2 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo“. „...nenugalimas žmogaus ir gamtos gajumas...“ (R. Šilbajoris) (4 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ 2016 M. KONKURSAS

Skelbiamas Vaikų socializacijos projektų konkursas. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, skirtus kokybiškai plėtoti vaikų socializacijos, neformaliojo švietimo, socialiai prasmingo užimtumo ir saviraiškos galimybes per mokslo metus bei vasaros atostogų metu. Paraiškas projektams finansuoti gali teikti Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.
Projektai teikiami šioms grupėms:
•vasaros poilsio ir užimtumo projektai;
•socializacijos projektai, vykdomi per mokslo metus;
•bendrosios prevencijos projektai.
Vienas teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti ne daugiau kaip 2 projektus.
2016 m. projektų prioritetai:
- bendruomeniškumo skatinimas;
- sveikos gyvensenos ugdymas.
Rengiant paraiškas konkursui, privalu vadovautis Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-1492. Aprašą ir reikalingas formas galima rasti savivaldybės svetainės www.visaginas.lt skyrelyje „Švietimas“ rubrikoje „Vaikų socializacijos projektai“. Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant paraiškas būtina laikytis Aprašo nuostatos, jog vienas teikėjas kiekvienai projektų grupei gali pateikti ne daugiau kaip 2 paraiškas bei laikytis paraiškai nustatytų reikalavimų (Aprašo 9, 10 p.).
Paraiškos su reikalingais priedais teikiamos Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2016 m. vasario 15 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 32 450.
Esant poreikiui, projektų rengėjams teikiamos konsultacijos (išankstinė registracija tel. (8 386) 32 450 arba (8 386) 34 476).

Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.
VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.
„Kviesdami rašyti diktantą visus raginame pirmiausia užduoti sau klausimą – koks mano santykis su gimtąja kalba. Mes savo kalbą kartais nuviliame abejingu požiūriu, kalba mūsų – niekada. Juk net ilgiausiai svetur gyvenantys žmonės svajoja gimtąja lietuvių kalba. Nacionalinis diktantas nėra egzaminas. Labai tikimės, kad pirmiausia tai galimybė pagalvoti apie svarbiausias lietuviškas vertybes, proga kartu susiburti draugams, kolegoms, kaimynams, bendruomenei – ir esantiems čia Lietuvoje, ir išsibarsčiusiems po visą pasaulį“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė.
Nacionalinio diktanto ilgamečio partnerio Lietuvos pašto generalinė direktorė Lina Minderienė aktyviai ragina verslo bendruomenės atstovus dalyvauti Nacionaliniame diktante ir taip prisidėti prie gimtosios kalbos puoselėjimo.
„Versle ir kitose srityse pamažu tampame globalaus pasaulio dalimi, todėl gimtoji kalba tampa vienu svarbiausių įrankių neprarasti savo tapatumo. Taisyklingas gimtosios kalbos vartojimas gali padėti sukurti tvarų santykį su savo tauta, valstybe ir jos žmonėmis. Labai viliuosi, kad daugelis Lietuvos verslo įmonių, net ir tos, kurios sėkmingai įsiliejo į tarptautine rinką, išsikels iššūkį puoselėti gimtąją kalbą ir dalyvaus Nacionaliniame diktante.
Džiaugiuosi, kad Lietuvos pašto darbuotojai kasmet aktyviai dalyvauja Nacionaliniame diktante, todėl ir kitas verslo įmones bei organizacijas kviečiu prisidėti prie šios iniciatyvos“, – sakė Lietuvos pašto vadovė L. Minderienė.
Diktantą bus galima rašyti visose Lietuvos savivaldybėse, mokyklose, Vilniaus knygų mugėje. Savo duris šiemet ir vėl atvers Lietuvos bibliotekos. Užsienyje gyvenantys lietuvių kalbos mylėtojai galės diktantą rašyti Lietuvos ambasadose. Jau tapo tradicija, kad kai kurios lietuvių bendruomenės diktantą rašo savarankiškai.
Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Rašyti diktantą taip pat kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai.
Užsienio lietuvių bendruomenės turės galimybę konkurso dieną gauti radijo transliacijos įrašą ir diktantą rašyti jiems patogiu laiku.
Tradiciškai diktantą bus galima rašyti namuose ir išsiųsti organizatoriams paštu iki vasario 29 dienos imtinai. Projekto organizatoriai paštu gautus diktantus įsipareigoja patikrinti, ištaisyti ir išsiųsti autoriams. Rašiusieji savarankiškai negalės konkuruoti dėl raštingiausiojo titulo.
Kaip ir anksčiau, konkurse negalės dalyvauti lituanistai.
Pernai Nacionalinį diktantą rašė daugiau nei 7000 žmonių.
Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais projekto partneriais – DELFI, LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 28 dieną svetainėse www.diktantas.lt, DELFI ir www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais).

Daugiau informacijos:
Vytautė Šmaižytė
Nacionalinio diktanto organizatorė
Tel.: 8 652 45 128, 8 615 25 310  

TĖVŲ DĖMESIUI. PRIEŠMOKYKLNIS UGDYMAS – PRIVALOMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokykyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.
Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.
Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas.
Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose: ,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20) ,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶  lietuvių mokomąja kalba, ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12) ̶  rusų mokomąją kalba.
Išsamesnę informaciją teikia:
Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt;
Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;
Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt;
Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;
Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt;
Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI Į LIETUVĄ, VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal bendrą tvarką vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556.
Mokykla, į kurią kreipėsi pageidaujantis tęsti mokymąsi iš užsienio atvykęs mokinys, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK- 789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“, vertina mokinio užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį. Jei reikia likviduoti kai kurių programų skirtumus, mokyklos vadovybė, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas atsilikimui likviduoti ir atsiskaityti.
Iš užsienio grįžę lietuvių kalbos nemokantys asmenys prieš pradėdami nuoseklųjį mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje.
Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Į išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes priimama visus mokslo metus. Priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi.
Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę. Mokslo metus išlyginamojoje klasėje pradėjus nuo spalio–lapkričio mėnesio, mokymui skiriama iki 28 valandų per savaitę. Antrąjį mokslo metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba. Bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti išlyginamosios klasės, išlyginamosios mobiliosios grupės mokiniams rekomenduojama dalyvauti mokyklos, kurioje mokosi, papildomojo ugdymo veikloje, sudaromos sąlygos lankyti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas toje pačioje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje.
Situacija savivaldybėje. Išlyginamųjų klasių ar išlyginamųjų mobiliųjų grupių grįžusiems/atvykusiems vaikams neaktualus, nes visi iš užsienio atvykę/grįžę mokyklinio amžiaus vaikai galėjo tęsti nuoseklųjį mokymąsi rusų arba lietuvių kalba.
Per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklas vidutiniškai grįžta 7–8 mokyklinio amžiaus vaikai, turintys Lietuvos pilietybę arba turintys leidimą gyventi Lietuvoje. Mokiniams sudaromos galimybės mokytis valstybinės kalbos individualiai, atsižvelgiant į mokinio pasirengimą bei kalbos mokėjimą.
Pagal poreikius vaikams teikiama psichologo, socialinio pedagogo ir logopedo pagalba. Mokyklos su mokinių tėvais palaiko glaudžius ryšius, aptaria ugdymo programas, vaikų pasiekimus, tariasi dėl papildomo valstybinės kalbos mokymo.

Dėl bazinės mokyklos

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-40 bazine mokykla šiais metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija.
Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.
Eksternas – tai asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais metais, ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 25 d., teikia prašymus bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laiko pagrindinės sesijos metu. Nepateikus prašymo iki vasario 25 d., prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2016 m. birželio 23 d.). Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.
Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo stojimo į kitas mokyklas tikslais. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3. užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje);
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).
Primenama, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje („Atgimimo“ gimnazijoje) galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje.
Plačiau apie egzaminus galima sužinoti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt. Informacija taip pat teikiama tel. 8 (386) 32 450 arba savivaldybės 216 kab., Parko g. 14.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-04 14:55:46
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 14192190
Šiandien apsilankė: 14158
Dabar naršo: 425
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema