Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Asmens duomenų apsauga

Dėl asmens duomenų tvarkymo Visagino savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo


Kontaktinė informacija:

 1. MB „Dejuris“ yra priskirtos Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos.
  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
  - adresas: Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius;
  - el. p. info@dejuris.lt;
  - tel. +370 638 38 538

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visagino savivaldybės administracija (duomenų valdytojas), įmonės kodas 188711925, buveinės adresas Parko g. 14, 31140 Visaginas, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi (BDAR) Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Pagal BDAR asmuo turi teisę:

 1. Susipažinti su duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti:
 • kokie asmens duomenys renkami;
 • kokiu tikslu jie tvarkomi;
 • kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus;
 • ar asmens duomenys buvo perduoti už ES ribų;
 • kiek ilgai asmens duomenys saugomi.
 1. Reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 str.). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.
 1. Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“, BDAR 17 str.). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos duomenis arba jų kopijas ir dublikatus.

1 ir 2 dalys yra netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

 • siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 • siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
 • archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais 89 str. 1 dalies, jeigu dėl 1 dalyje nurodytos teisės gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus.
 1. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:
 • asmens duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 1. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.). Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
 • Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
 • Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
 • Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
 1. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu (BDAR 21 str.). Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 1. Teisė pateikti skundą duomenų apsaugą kontroliuojančiai institucijai

Jeigu manote, kad Visagino savivaldybė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Visagino savivaldybės administracijai rašytinį prašymą:

 • atvykęs į Savivaldybę (Parko g. 14, Visaginas) ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) bei prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Parko g. 14, LT-31140 Visaginas);
 • prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
 • Visagino savivaldybės administracija pateikia asmeniui atsakymą ne vėliau, kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo registracijos datos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas  duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą Asmens teisės nėra absoliučios;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybė ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Susipažinkite su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.

Atmintinė „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“

Skrajutė „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"