Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas darbo konkursas UAB „Visagino mechanizacija“ direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas darbo konkursas UAB „Visagino mechanizacija“ direktoriaus pareigoms užimti

Skelbimo data: 2022-07-04
Skelbimas galioja iki: 2022-07-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Visagino savivaldybės administracija
Pareigos: UAB „Visagino mechanizacija“ direktorius (terminuota darbo sutartis, 5 metų kadencija)
Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Visagino mechanizacija, uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 29, Karlos, LT-31147 Visaginas, įm. k. 155514735
Pareiginės algos koeficientas: 9,3 - 12,7
Darbo vieta (miestas): Visaginas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO MECHANIZACIJA“ DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

1.   Uždarosios akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ (toliau – Bendrovė) vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

2.   Šios pareigybės nuostatai nustato Bendrovės vadovo – direktoriaus kvalifikacinius reikalavimus, pareigas bei atsakomybę.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3.   Bendrovės direktoriui keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

3.1.       turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintu išsilavinimu;

3.2.       turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį;

3.3.       būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę, finansinę ir ekonominę Bendrovės veiklą, valstybės, regiono bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus (sprendimus), nustatančius prioritetines ekonomikos bei atitinkamos šakos vystymosi kryptis;

3.4.       gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

3.5.       mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;

3.6.       turėti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą;

3.7.       išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

3.8.       išmanyti valdymo ir planavimo metodikas, sugebėti organizuoti darbą, rengiant veiklos planus ir programas;

3.9.       išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus, taisykles ir normas;

3.10.   išmanyti kaip valdyti ekonomikos ir Bendrovės finansinius išteklius;

3.11.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Bedrovės darbą;

3.12.   žinoti informacijos šaltinius ir informaciją apie savo konkurentus;

3.13.   išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus

3.14.   mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.

III SKYRIUS

funkcijos

4.   Bendrovės direktoriaus funkcijos:

4.1.       pagal galiojančius įstatymus vadovauti ūkinei, finansinei ir ekonominei Bendrovės veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, Bendrovės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei Bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus;

4.2.       priimti ir atleisti Bedrovės darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis;

4.3.       vadovauti Bendrovės veiklai, planuoti ir koordinuoti veiklą taip, kad būtų įgyvendinami Bendrovei keliami uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.4.       organizuoti Bendrovės veiklos procesus, administracijos ir kitų darbuotojų darbo kontrolę bei priežiūrą;

4.5.       atstovauti Bendrovei institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose bei santykiuose su kitais asmenimis;

4.6.       užtikrinti Bendrovės vidaus kontrolės sistemos veikimą;

4.7.       užtikrinti Bendrovės gamybos ir paslaugų ekonominį efektyvumą;

4.8.       veikti sąžiningai, rūpestingai, protingai bei lojaliai Bendrovei, siekti keliamų tikslų ir veiklos rezultatų;

4.9.       vykdyti Bendrovės įstatuose nustatytas pareigas;

4.10.   tvirtinti Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlyginimus, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leisti įsakymus;

4.11.   skirti priimtiems darbuotojams paskatinimus bei nuobaudas;

4.12.   užtikrinti teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus, materialinių ir moralinių gamybos didinimo paskatų suderinamumą; kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku;

4.13.   kontroliuoti, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles;

4.14.   Bendrovės vardu pasirašyti sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus;

4.15.   instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

4.16.   pasirašyti, vizuoti dokumentus pagal savo kompetenciją;

4.17.   numatyti ir organizuoti perspektyvių priemonių Bendrovės rekonstrukcijai ir vystymui įdiegimą;

4.18.   patvirtinti Bendrovės darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;

4.19.   pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kitus Bendrovės vidaus dokumentus, priimti sprendimus.

IV SKYRIUS

teisės ir atsakomybė

5.   Bendrovės direktorius turi teisę:

5.1.       gauti reikiamas prieigas prie informacijos šaltinių, duomenų bazių, elektroninių sistemų ir paslaugų, reikalingų darbo funkcijoms atlikti;

5.2.       naudotis kitomis teisės aktų ir Bendrovės vidaus dokumentų jam suteiktomis teisėmis;

5.3.       inicijuoti struktūrinius Bendrovės pakeitimus;

5.4.       dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį Bendrovės lėšomis;

5.5.       nustatyti žinių, sudarančių komercinę paslaptį, sudėtį ir apimtį, bei komercinės paslapties gynimo tvarką;

5.6.       reikalauti, kad Bendrovės darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų. Darbuotojams, pažeidusiems Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, skirti drausmines, tarnybines nuobaudas, įstatymų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti pažeidimu padarytą žalą bendrovei.

6.   Bendrovės direktorius atsako už:

6.1.       šiuose pareigybės nuostatuose nustatytų pareigų tinkamą vykdymą;

6.2.       Bendrovės veiklos strategijos projekto paregimą ir jo pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;

6.3.       visą Bendrovės komercinę, ūkinę, finansinę, socialinę veiklą;

6.4.       Bendrovės veiklos organizavimą ir rezultatus;

6.5.       Bendrovės komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos saugojimą;

6.6.       Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymo ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaitą visuotiniam akcininkų susirinkimui;

6.7.       Bendrovės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

6.8.       Bendrovės veiklos ataskaitos parengimą;

6.9.       Bendrovės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

6.10.   Bendrovės viešų pranešimų paskelbimą;

6.11.   dokumentų ir kitos informacijos apie Bendrovę saugojimą;

6.12.   Bendrovės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo Bendrovės nustatyta tvarka ir sąlygomis;

6.13.   darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos  organizavimą bendrovėje, elektros įrenginius aptarnaujančio personalo parinkimą, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymą, atestavimą ir instruktavimą;

6.14.   Bendrovės direktorius asmeniškai atsako už jo priimtų sprendimų, išeinančių už jo įgaliojimų, nustatytų galiojančių įstatymų, įmonės įstatų, kitų normatyvinių aktų, ribų, padarinius. Įmonės direktorius neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei veiksmai, sukėlę atsakomybę, buvo padaryti asmenų, kuriems jis delegavo savo teises;

6.15.   personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms;

7.    Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Bendrovės vadovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą (pridedama);
  5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Dokumentus teikti el. paštu personalas@visaginas.lt  iki 2022-07-19.

Papildoma informacija: Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų (sprendimą priima visuotinis dalininkų susirinkimas).

Vertinimo metodai: Testas žodžiu (pokalbis)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Navagruckienė, el. p. personalas@visaginas.lt , telefonu (8 386) 36 022, “

Pretendento anketa

Konkurso nuoroda


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"