Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kvietimas įstaigoms teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Kvietimas įstaigoms teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

2020 m. liepos mėnesį priimti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai nustatė, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra (akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama jau nuo 2021 m. sausio 1 d.). Akredituoti jos teritorijoje veikiančių socialinės priežiūras paslaugas teikiančias įstaigas pavesta savivaldybėms. Tik akredituotos socialinės paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiamos tik akredituotos šios socialinės priežiūros paslaugos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • apgyvendinimas nakvynės namuose;
 • laikinas atokvėpis;
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Šis kvietimas skirtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – Įstaiga), kurios Visagino savivaldybės teritorijoje vykdo (vykdys) veiklą ir pageidauja teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos Prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Tvarkos aprašas). Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Pareiškėjas kartu su Prašymu pateikia socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytų akredituotai socialinei priežiūrai teikti keliamų reikalavimų patalpoms (jeigu paslaugai teikti būtinos patalpos) ir personalo išsilavinimui atitiktį pagrindžiančius dokumentus (lietuvių kalba surašytus dokumentus arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas:

1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
2. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);
4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo", būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

Prašymas ir nurodyti dokumentai vienu elektroniniu laišku teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu pašto adresu visaginas@visaginas.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Socialinės priežiūros akreditavimą Savivaldybėje organizuoja Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Pareiškėjus socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja šie Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

 • Jolita Zabulytė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 386) 36 007, el. p. jolita.zabulyte@visaginas.lt;
 • Irena Abaravičienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 386) 36 035, el. p. irena.abaraviciene@visaginas.lt

Pridedami dokumentai:

Prašymo forma
Deklaracijos forma
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai
Socialinių paslaugų įstatymas
Socialinių paslaugų katalogas
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-E-511 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" (su pakeitimu 2021-11-18 Nr. ĮV-E-504)


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"