Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Kvietimas teikti paraiškas iki 2024 m. kovo 5 d. 16 val.

Visagino savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Programa) finansuoti. Atranka organizuojama remiantis Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-126 (Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-9 redakcija).

Atrankai paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusių švietimą ir/ ar tęstinį mokymą (toliau – Vykdytojai). Programos turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti vieną iš šių sąlygų: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas. Programos struktūra turi atitikti Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus ir turi būti registruota Neformaliojo švietimo programų registre. Programos vykdytojas, atitinkantis Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos (toliau – Metodika) 12 punkte nustatytus programos atrankos vertinimo kriterijus, Metodikos 13 punkte nustatytus reikalavimus vykdytojui atrankai pateikia:

• kompiuteriu lietuvių kalba užpildytą, Programos vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą ir (ar) užantspauduotą, sunumeruotais lapais Programos paraišką pagal Aprašo 1 priedą;
• vykdytojo nuostatų (įstatų) patvirtintą kopiją, jeigu paraiška teikiama pirmą kartą, arba jeigu yra patvirtinti nuostatų (įstatų) pakeitimai (laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys neteikia),
• verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pateikia tik laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys);
• jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) kopija arba verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl Programų atrankai teikiamos Programos vykdymo patvirtinta kopija;
• dokumentus, kurie patvirtintų, kad programos Vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį (CV ir kiti tą patvirtinantys dokumentai);

Paraiškų pateikimo atrankai terminas iki 2024 m. kovo 5 d. 16.00 val. Paraiška su lydraščiu ir visais reikalingais priedais teikiama savivaldybės administracijai elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis, registruojama Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje. Vėliau pateikta paraiška nebus vertinama. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (Adoc) arba nuskenuoti ir siunčiami vienu elektroniniu laišku ir vienoje PDF laikmenoje elektroniniu paštu visaginas@visaginas.lt su nuoroda „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankai“. Paraiškos turi būti pateiktos iki termino, kuris nurodytas Programų atrankos paskelbimo metu. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.

Konsultacijas Vykdytojams teikia Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rima Vigėlienė, tel.+370 610 04187, 8 386 31789, el. p. rima.vigeliene@visaginas.lt.

Vykdytojai, kuriems bus paskirtos lėšos, sudarys lėšų naudojimo sutartį. Programai vykdyti lėšų skyrimo tvarka ir terminai bus numatomi lėšų naudojimo sutartyje.

Projektuose numatytos veiklos turės būti įgyvendintos ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio 24 d.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"