Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Planų rengimo teisinis reglamentavimas

Visagino savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15  d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“. Rekomendacijose pateikiami strateginio planavimo savivaldybėse principai, savivaldybių strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų struktūra, šių dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už rezultatus procesai,  taip pat savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.

Visagino savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, koregavimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, viešinimą bei savivaldybės gyventojų įtraukimą į strateginio planavimo dokumentų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą reglamentuoja Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26).

Esminiams su strateginio veiklos plano rengimu susijusiems klausimams svarstyti Visagino savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Strateginio planavimo komisija, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Strateginio planavimo darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos vadovybė ir paskirti skyrių vedėjai, vyriausieji specialistai. 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮV-768 „Dėl Visagino savivaldybės strateginių planų rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo/papildymo siūlymo formų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Visagino savivaldybės strateginių planų rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo/papildymo siūlymo formos (Visagino  savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-908 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. ĮV-768 „Dėl Visagino savivaldybės strateginių planų rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo/papildymo siūlymo formų patvirtinimo“ pakeitimo“).

STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI IR JŲ TARPUSAVIO RYŠIAI


TEISĖS AKTAI

Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26)

Visagino savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimas

Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymas ir jos veiklos nuostatų patvirtinimas 

PAKEITIMAI: 

Visagino savivaldybės strateginio planavimo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimas

Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo darbų grafiko patvirtinimas

Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano ir 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimas 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"