Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Naujienos

VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI 2024-2029 M. SKIRTAS FINANSAVIMAS

Vidaus reikalų ministrė pasirašė įsakymą dėl Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. finansavimo.  Visagino m. vietos plėtros projektams numatoma skirti iki 999 487,00 Eur lėšų, iš jų Europos socialinio fondo – 623 553,20 Eur, Europos regioninės plėtros fondo – 226 010,75 Eur, LR valstybės biudžeto – 149 923,05 Eur, o Visagino savivaldybė prie vietos projektų finansavimo prisidės 256 624,99 Eur.

Mažinti socialinę atskirtį, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti verslumą ir savanorystę – tai uždaviniai, kuriuos sprendžia 39 Lietuvos miestuose susibūrusios vietos veiklos grupės. 2021-2027 m. Vietos veiklos strategijose didesnis dėmesys ir finansavimas bus skiriamas socialinio verslo kūrimosi ir plėtros skatinimui, t. y. bendruomenėse skatinamas socialinis verslas, padedantis vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

Artimiausiu metu vyks strategijos administravimo sutarties pasirašymo procedūros, kiti parengiamieji darbai. Vietos projektų pareiškėjus teikti paraiškas finansavimui gauti planuojame pakviesti 2024 m. pabaigoje.

Susipažinti su vietos plėtros strategija, finansavimo kryptimis ir dalimi reikalavimų galima čia: https://visaginas.lt/visagino-vvg/dokumentai/337

Visagino m. VVG informacija 


GALIMYBĖ PRANEŠTI APIE GALIMUS PAŽEIDIMUS VIDINIAIS VRM KANALAIS

Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių 69 straipsnio 7 dalimi, valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, kad būtų užtikrintas efektyvus su fondais susijusių skundų nagrinėjimas. Vienas veiksmingiausių būdų išvengti bet kokio viešųjų ir privačių interesų konflikto yra atvirumas ir informacijos viešinimas.

Skundų apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimą ar administravimą teikimo galimybė vidiniais VRM kanalais:

 • https://vrm.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesk-apie-korupcija-1 (vidinis VRM kanalas „Pranešk apie korupciją). Minėtame kanale sudaryta galimybė informuoti apie pastebėtas veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar tarnybinio nusižengimo požymių ir kitus teisės aktų pažeidimus, susijusius su vidaus reikalų sistemos įstaigų veikla;
 • https://vrm.lrv.lt/lt/praneseju-apsauga-1/praneseju-apsauga/ (vidinis VRM kanalas „Pranešėjų apsauga“). Bet kuriam asmeniui, kurį su Vidaus reikalų ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) bei kitiems asmenims yra sudarytos galimybės vidiniu VRM kanalu pateikti informaciją apie pastebėtus teisės pažeidimus: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; administracinį nusižengimą; tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinota iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su įstaiga.

Suteiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Informacija ir nuotrauka: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2024–2029 M. PRISTATYMAS

Kviečiame susipažinti su Visagino miesto vietos plėtros strategija 2024–2029 m. Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com ir adresu Taikos pr.7, Visaginas.

VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2024-2029 M.

Visagino m. vietos plėtros strategija 2024-2029 m.  parengta atsižvelgiant į atliktą esamos situacijos Visagino savivaldybėje įvertinimą, į vietos gyventojų poreikius bei į socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus.


Rengiama Visagino m. vietos plėtros strategija 2024-2029 
Visagino miesto VVG 2023 liepos 26 d., Taikos pr. 7, 15.30 val. organizuoja viešąsias konsultacijas dėl Visagino m. vietos plėtros strategijos 2024 – 2029 m. tikslų, uždavinių ir veiksmų su Visagino bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

Nuo jūsų nuomonės priklauso vietos plėtros strategijos veiksmai! Kviečiame dalyvauti!

Kont. tel. (868) 26 5423


KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE!

Visagino miesto vietos veiklos grupė (Visagino m. VVG), rengdama Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2023-2027 m. ES finansavimo laikotarpiu, atlieka Visagino gyventojų poreikių tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti esamą Visagino situaciją bei gyventojų lūkesčius.

Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant antrąją Visagino savivaldybės vietos plėtros strategiją, kuria įgyvendinamos 2024-2029 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatytos priemonės pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir kartu kurti savo miestą!

Apklausą galima rasti čia:  https://vvg.invisaginas.lt  Pildymas užtrunka apie 15 minučių.

Anketa yra anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami tiek, kiek to reikia rengiant ar įgyvendinant strategiją.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Visagino miesto vietos veiklos grupė (Visagino m. VVG), разрабатывая Стратегию местного развития Висагинаса на период финансирования Европейского Союза 2023-2027 гг., проводит исследование потребностей висагинцев с целью определения текущей ситуации и ожиданий жителей.

Результаты исследования будут использованы при подготовке второй стратегии местного развития Висагинского самоуправления, которая будет направлена на реализацию мер 2024-2029 , предусмотренных на период 2024 – 2029 г. инвестиционной программой фондов Европейского Союза в соответствии с задачами 4.7 «Содействовать активной интеграции для продвижения равных возможностей и активного участия и улучшения возможностей трудоустройства»  и 4.9. «Усиление социальной и экономической интеграции маргинализированных сообществ, мигрантов и групп, находящихся в неблагоприятном положении, через комплексные меры, включая предоставление жилья и социальных услуг» приоритета 4 «Более социально ответственная Литва».

Приглашаем вас принять активное участие в опросе!

Анкету опроса можно найти здесь:  https://vvg.invisaginas.lt  Длительность заполнения анкеты приблизительно 15 минут.

Анкета является анонимной, ее результаты будут использованы в объеме, необходимом для разработки и/или реализации стратегии.

 


PROJEKTO „VISAGINO MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2024-2029 M. PARENGIMAS“  APRAŠYMAS

2023 06 27 Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė su Visagino miesto vietos veiklos grupe sutartį dėl Visagino miesto VVG vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimo sumai 9 999,63 Eur. 
Sutartis buvo sudaroma, siekiant įgyvendinti projektą, kuriam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1V-332 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. Nr. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir juose nurodytuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektu sprendžiamos problemos

2022-2030 m. Viešojo valdymo plėtros programoje nurodoma, kad siekiant 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano 8.4 uždavinio įgyvendinimo (t. y. suplanuotų poveikio rodiklių reikšmių pasiekimo), būtina spręsti esamą viešojo valdymo procesų atvirumo ir aktyvesnio visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose trūkumo problemą, kuri yra aktuali ir Visagino savivaldybėje. VVG strategija bus parengta vadovaujantis PFSA nuostatomis, prisidedant prie 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.9 konkretaus uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, veiklos 4.9.5 „Užtikrinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymą“.

Pilietinės galios indekso (toliau – PGI) tyrimo ataskaitoje už 2022 m. konstatuojama, kad apžvelgiant Lietuvos gyventojų aktyvumo pokyčius 2022-aisiais, fiksuojamas didžiausias neigiamas aktyvumo pokytis per pastaruosius porą metų – dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje  sumažėjo 8 % (nuo 38,7% 2020 m. iki  30,0 % 2022 m.). PGI 2022 m. duomenys rodo, kad pilietinis aktyvumas miestuose, rajonų centruose sumažėjo nuo 46,8 balo 2020 m. iki 36,9 balo 2022 m.  Svarbia šios problemos priežastimi VVPP nurodoma menką visuomenės motyvaciją dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Tikėtina, jog motyvacijos stoka yra susijusi ir su ribotu pasitikėjimu viešojo valdymo institucijomis bei struktūromis.

Nors pilietinės galios indeksas Visagino savivaldybės teritorijoje atskirai neišskiriamas, Visaginas juda tinkama linkme – Transparency International 2022 metų atlikto tyrimo rezultatuose Visagino savivaldybė yra viena iš dešimties skaidriausiai veikiančių Lietuvos savivaldybių. Skaidrumas suteikia daugiau pasitikėjimo ir atveria galimybes bendrų tikslų siekimui vienyti įvairiausias savivaldybės gyventojų grupes, jungti bendroms veikloms tiek savivaldos, tiek ir nevyriausybinių, pilietinių organizacijų, verslo atstovų iniciatyvas.

Neigiama pilietinės galios indekso tendencija kelia rūpestį ir skatina imtis dar aktyvesnės veiklos bei įgalinti veikti tas institucijas ir organizacijas, kurios turi patirties ir kompetencijų įtraukti į viešojo valdymo procesus vietos gyventojus ir organizacijas. Atsižvelgiant į anksčiau įvardytas problemas bei siekį jas spręsti savivaldybės lygmeniu, Visagino Trečiojo amžiaus universitetas kartu su Visagino bendruomenės fondu Aktyvaus piliečių fondo finansuojamo projekto metu 2022-05-19 organizavo konferenciją “Sidabrinė banga: atrasti drąsių pokyčių“, kurios metu buvo priimtas Memorandumas, kurio vienas iš tikslų buvo sutelkti vietos valdžios dėmesį į vyresniojo amžiaus žmonių interesus ir poreikius. Projekto rezultatas – Visagine įsteigta ir veikianti Senjorų taryba, turinti patariamąjį balsą Visagino tarybos priimamiems sprendimams.

Siekiant aktyvesnio visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose ir didinant viešojo valdymo procesų atvirumą, išnaudojant jau sukauptą Visagino m. VVG patirtį įgyvendinant ankstesniąją vietos plėtros strategiją, būtina tęsti pradėtas veiklas ir parengti naujojo laikotarpio strategiją, pratęsiančią ankstesnes veiklas bei aktualizuojančią esamus visuomenės poreikius: padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą; padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių įsitraukti į darbo rinką ir joje išsilaikyti; skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas; stiprinti partnerystę, susitelkimą tarp verslo, NVO ir vietos valdžios sprendžiant socialines problemas. Todėl yra būtina parengti ir įgyvendinti Visagino m. vietos plėtros strategiją 2024 – 2029 m., kuri spręs įvardytas problemas ir suteiks galimybę bendruomenei veiksmingai dalyvauti Visagino m. vietos bendrųjų reikalų tvarkyme. Projektą įgyvendins Visagino m. VVG, kurios narėmis yra viešosios valdžios (savivaldybės), nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai.

Projekto įgyvendinimo metu nebus pažeidžiami horizontalieji principai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių, nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo).

Projekto tikslas

Parengti Visagino m. vietos plėtros strategiją 2024-2029 m., kuri didins Visagino visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą.

Projekto tikslinė grupė

Visagino m. VVG valdymo organų atstovai ir Visagino bendruomenė (tai yra Visagino gyventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, ir vietos valdžios institucijos, įstaigos), kurių poreikiams patenkinti ir rengiama Visagino miesto vietos plėtros strategija.

Planuojamos projekto veiklos

Projekto metu Visagino m. vietos plėtros strategijai 2024-2029 m. parengti bus: atlikta išsami vietos gyventojų poreikių ir esamos situacijos tiriamoji studija; organizuoti mokymai Visagino m. VVG valdymo organų nariams; organizuoti viešinimo renginiai Visagino bendruomenės nariams; parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2024-2029 m.

Planuojamas projekto rezultatas – parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2024-2029 m.; rengiant  strategijas dalyvavę ne mažiau kaip 10 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų.


Visagino miesto VVG 2023 gegužės 16 d., Taikos pr. 7, 16.00 val. organizuoja viešąsias konsultacijas su Visagine veikiančiomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis vietos plėtros strategijai 2024-2029 m. parengti.

 

Konsultacijos apima šias strategijos priemones:

 • taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;
 • padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;
 • padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti;
 • skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

Nuo jūsų nuomonės priklauso vietos plėtros strategijos priemonės. Kviečiame dalyvauti!

Kont.tel. 868265423

 

Visagino miesto vietos veiklos grupė pradeda rengti 2024-2027 m. naujojo finansavimo periodo Visagino miesto vietos plėtros strategiją

Visagino miesto vietos veiklos grupė, rengdama Visagino miesto vietos veiklos grupės strategiją 2024-2027 metams, ruošiasi teikti projekto įgyvendinimo planą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“.

„Socialinės rizikos ir pažeidžiamų grupių atskirties problemos šiandien yra aktualios visoje Lietuvoje, todėl galimybė spręsti šias problemas taikant Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą yra puikus būdas jas spręsti vietos lygiu, kuomet pačios bendruomenės reaguojant į bendruomenės ir gyventojų poreikius ir prioritetus gali nuspręsti kokias veiklas rems ir plėtos, kad socialinę atskirtį patiriantys gyventojai įsitrauktų į visavertį visuomenės gyvenimą“, – sako vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Strategijoje numatytos veiklos ir priemonės turi atitikti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą” ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą”.  Mažiausia tinkama finansuoti vietos plėtros strategijos vertė – 500 000 eurų. 

 
Vietos veiklos grupės dalijosi gerąja patirtimi

2022 m. rugsėjo 20 d. Utenoje  vyko renginys „Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m.", kurio metu gerosios praktikos pavyzdžiais dalinosi Visagino ir Utenos miesto vietos veiklos grupės. Renginyje dalyvavo Visagino VVG atstovai – Visagino vietos veiklos grupės pirmininkė Eleonora Ogijenko, valdybos narys Vytautas Šlaustas, valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Sieliūnienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Viktorija Abaravičienė ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Stankevičienė.

Visagino miesto vietos veiklos grupei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius įteikė padėką už bendruomenių socialinės integracijos stiprinimą, savanorystės ir verslumo skatinimą įgyvendinant Visagino miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją. 

Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022  įgyvendinimo rezultatai

VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2021 m.

Per Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.  įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2018 iki 2021 m.) įgyvendintas 21 projektas, o du projektai dar vykdomi. Projektuose dalyvavo 431 Visagino miesto gyventojai. Bendra 21 projekto sutarčių finansavimo suma - 398530,12 Eur., iš kurių 304795,39 skirta projektams finansuoti iš ES lėšų ir LR valstybės biudžeto. Projektams įgyvendinti projektų vykdytojai skyrė 77393,71 eurų nuosavų lėšų, o 16341,02 eurų kofinansavimą skyrė Visagino miesto savivaldybė.

2021-aisiais penkis vykdytus projektus baigė įgyvendinti 5 įmonės ir organizacijos. Viena iš jų – Visagino trečiojo amžiaus universitetas (toliau – Visagino TAU). Visagino TAU, prisidedantis prie Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos įgyvendinimo, baigė vykdyti projektą „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas-2“. Projektas iš dalies buvo finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto pabaigoje Visagino TAU pirmininkė Asta Sieliūnienė išsakė savo nuomonę apie jo rezultatus: “Nors projekto veiklų įgyvendinimą dėl itin griežtų karantino sąlygų teko nukelti pratęsiant projekto laikotarpį, tačiau tai nesutrukdė pasiekti puikių rezultatų. Dabar jau nėra abejonių, kad projekto veiklos yra itin prasmingos ir reikalingos nepakankamus valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius turintiems vyresniojo amžiaus kitakalbiams visaginiečiams, o pasirinkta programos įgyvendinimo forma – ne tik inovatyvi, bet ir labai patraukli bei veiksminga, padedanti projekto dalyviams išsilaisvinti iš link atskirties vedančios kalbinės ir sociokultūrinės (savi)izoliacijos. Programos įgyvendinimas buvo paremtas savanorių, puikiai mokančių lietuvių kalbą, darbo indėliu – 120 val. individualiu bendravimu su kiekvienam priskirtu rusakalbiu porininku. Šio projekto sėkmė labai priklausė nuo savanorių veiklos, jų atsakingumo, įsitraukimo, atsidavimo. Projekto komanda ypatingai yra dėkinga mūsų savanoriams – Daivai, Danutei, Irenai, Lidijai, Monikai, Nijolei, Oksanai.

Ne mažiau svarbu projektui buvo ir vyresniojo amžiaus kitakalbių visaginiečių įsitraukimas – jų siekis tobulinti kalbos mokėjimo ir vartojimo įgūdžius, ilgam įsipareigoti projekte, būti atsakingiems ir žingeidiems, geranoriškiems ir nuoširdiems. Ačiū mūsų dalyviams – Anatolijui, Elenai, Lilijai, Liudmilai, Nataliai, Ninai, Olgai.

Projekto baigiamojo renginio metu buvo organizuotas į(si)vertinimas, kurio metu savanoriai (6 iš 7) išreiškė nusiteikimą toliau savanoriauti Visagino trečiojo amžiaus universitete ir jo vykdomuose projektuose ir absoliučiai visi akcentavo tokios veiklos prasmingumą, įtraukumą ir galimybę naujai atrasti save. Visi kitakalbiai dalyviai nurodė, kad jiems kalbos mokymosi su savanoriu forma labai tiko, o visas projektas tenkino jų lūkesčius. Taip pat dalyviai diskutavo apie projekto tęstinumo galimybes, apie tai, kad ateityje su malonumu įsitrauktų į kitus Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektus, jeigu tik atsirastų toks pasiūlymas. Be abejonių – baigiamasis renginys neapsiėjo be šilto bendravimo, padėkų, pažymėjimų dalyviams bei atminimo dovanėlių. Iš širdies į širdį.

Po renginio dar niekas nenorėjo skirstytis, taip gimė idėja organizuoti Senjorų pyragų dieną: pyragus su malonumu pasižadėjo iškepti projekto metu suburtos dalyvių poros. Pyragų pristatymas lietuviškai – dar viena puiki proga bendrauti ir tobulinti praktinius įgūdžius.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurių dėka šis projektas sėkmingai įvyko. Dėkoju projekto dalyvių šeimų nariams, draugams už palaikymą ir toliau veikti įkvepiančius padėkos žodžius.”

UAB „Visagino būstas“ taip pat 2021 m. sėkmingai įgyvendino projektą „Profesinių įgūdžių tobulinimas per savanorišką praktiką“, kuriame pasiekė visus planuotus fizinius ir stebėsenos rodiklius, įsisavino 100 proc. numatytų lėšų – 22.500,00 Eur. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas buvo naudingas tikslinei grupei – dvylikai Visagine gyvenančių ekonomiškai neaktyvių iki 29 metų amžiaus gyventojų. Jauniesiems visaginiečiams per mokymus neformaliojo švietimo programose buvo suteiktos žinios, o savanoriškos praktikos metu – profesiniai įgūdžiai pagal tris daugiabučių namų administravimo bei aptarnavimo sritis – raštvedybos ir apskaitos, elektromonterio, santechniko. Kiekvienas dalyvis išklausė po 40 val. trukmės programą pagal pasirinktą sritį. Iš viso projekte pagal savanoriškos praktikos sutartis jaunimas formavo praktinius įgūdžius drauge su priskirtais įmonės praktikos vadovais 480 valandų. Projekto įgyvendinimo eigoje buvo įsigytas būtinų praktikai atlikti įrankių rinkinys bei darbo drabužiai. Sklandžią projekto įgyvendinimo eigą užtikrino projekto metu dirbęs savanorių koordinatorius.

Dar vienas 2021 m. baigtas projektas, kurį įgyvendino VšĮ Visagino bendruomenės fondas, - „Pažink Visagine gyvenančias tautas“. Projekto tikslas - organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, siekiant didinti marginalių bendruomenės grupių integraciją. Projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Apie projektą Tatjana Pulenko, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino viltis" pirmininkė, sakė: “Mūsų mieste 2021 m. buvo įgyvendintas labai įdomus  edukacinis projektas. Jo dalyviai buvo Sutrikusio intelekto žmoniu globos bendrijos ,,Visagino viltis" nariai ir jų draugai. Projekto metu buvo apmokyti savanoriai, pravesti edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems ir jų globėjams bei organizuota edukacinė kelionė „Pažink ir atrask Lietuvą“ į Palangą. Susipažinome su įvairių mūsų mieste gyvenančių tautų dainomis, pasakomis, istorija ir nacionaline virtuve. Ramioje ir draugiškoje aplinkoje sužinojome daug įdomių dalykų, lankėmės muziejuose, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose. Gerą nuotaiką, įdomius susitikimus, šilumą, rūpestį užtikrino projekto vykdytojai. Norėčiau nuoširdžiai Jiems padėkoti ir palinkėti naujos kūrybinės sėkmės”.

Tarp 2021 m. baigtų projektų: asociacijos „Visagino verslo plėtros agentūra“ projektas „Pagalba jaunam smulkiajam verslui” ir UAB "Herosta" projektas “Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas”. Projektai iš dalies finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. 

UAB "Herosta", kartu su VšĮ "Visagino meno galerija" vykdydama projektą teikia informavimo ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino m. gyventojams gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukurdamas ir palaikydamas nevyriausybinių organizacijų tinklaveiką.  Projekto dalyvavo daugiau kaip 30 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų, kurie gavo informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas.

Projekto tikslas buvo surinkti ne tik reikiamą informaciją apie mieste teikiamas specialiąsias socialines paslaugas, bet ir tiesiogiai organizuoti tikslinės grupės susitikimus su įvairiomis socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis, siekiant padidinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagine. Projektas apėmė 24 skirtingas grupines ir individualias veiklas. Siekiant didesnio informacijos ir paslaugų prieinamumo visiems dalyviams, buvo parengta spausdinta medžiaga - Socialinių paslaugų lankstinukas, kuriame detaliai išvardintos pagrindinės valstybinės ir visuomeninės organizacijos, teikiančios įvairią pagalbą Visagino gyventojams.Atmintinėje nurodoma, į kurias organizacijas kokiais klausimais galima kreiptis, specialistų kontaktiniai numeriai, išvardijami, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti reikiamą pagalbą. Dabar šis dokumentas yra patalpintas savivaldybės interneto svetainėje Visagino VVG/dokumentai kataloge lietuvių ir rusų kalbomis. Mieste veikia daugybė organizacijų, kurios teikia nemokamą pagalbą žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių socialiai atsiduria socialiniame atskirtyje – patiria vienatvę, negali įsidarbinti, patys negali gauti valstybės paslaugų ir pan. Tokioms problemoms spręsti buvo organizuotas projektas, kurio veikla yra skirta didinti miesto gyventojų socialinę integraciją.

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija „Visagino verslo plėtros agentūra“ pradėjo vykdyti projektą „Pagalba jaunam smulkiajam verslui“ 2019 m. gruodžio mėn. Projekto vykdymas buvo baigtas 2021 m. sausio mėn.

Šis projektas buvo skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 3 „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ Projekto metu 4 projekto dalyviai, Visagine registruoti jauno verslo atstovai buvo  konsultuojami verslo palaikymo bei klientų paieškos klausimais, dalyvavo mentorystės renginiuose, tinklaveikos veiklose ir gavo pagalbą realizuojant jų sukurtus produktus per jauno verslo atstovų produkcijos realizavimo tinklaveiką. Vykdant projektą buvo skatinama savanoriška veikla.

2021 m. dar vienas projektas “Menų terapijos paslaugos” įvykdytas pilna apimtim. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Iš viso projekto veiklose galėjo dalyvauti virš 20 Visagino miesto gyventojų. Pagal projekto vadovės Jevgenijos Surcevos nuominę, projekto rezultatai pranoko lūkesčius! Dalyviams teko daug bendrauti, ko anksčiau daugelis praktiškai nedarė, užmezgti naujas pažintis, kai kas net susirado draugų. Visi turėjo galimybę meniškai išsireikšti. Dauguma darė tai pirmą kartą gyvenime. Šis projektas be abėjo įkvėpė projekto vykdytoją naujiems projektams ateityje. 

VšĮ “Visagino meno galerija” dekoja projekto savanorius: “ Ačiū savanoriams, kurie nuosekliai, atsakingai ir su visu atsidavimu padėjo vykdyti projektą”.

VšĮ “Visagino meno galerija” 2021 m. sėkmingai baigė projektinę veiklą ir pagal projektą „Motyvavimo ir profesinio orientavimo paslaugos”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Numatyti tikslai ir uždaviniai pasiekti pilna apimtim. Darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams, ypač jaunimui, buvo suteikta galimybė įgyti darbo įgūdžius ir gauti orientavimo paslaugą pasirenkant specialybę. Visiems dalyviams buvo suteiktos specialios žinios bei informacija dėl būsimos profesijos pasirinkimo. Taip pat projekto metu buvo skatinama savanoriška veikla. Sėkmingą ir kokybišką projekto įgyvendinimą lėmė sklandus  ir atsakingas jį vykdsnčio personalo darbas.

Projekto organizatius ir vykdytojas labai dėkingas visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo, ypač Visagino įmonėms: UAB “Vilkaragis”, MB “Sweet Art konditerija”, UAB Akumuliatorių Regeneracijos Centras”, UAB “ Skripčenko & Co” ir kt.


2020-ieji – iššūkių ir galimybių metai
2020-ieji yra jau treti metai, kai įgyvendinama Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. Per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį jau įgyvendinti 16 projektai, kuriuose dalyvavo 282 Visagino miesto gyventojų. Įsibėgėjęs strategijos įgyvendinimas laikinai buvo sustabdytas nuo kovo mėnesio, kai šalyje paskelbus karantiną buvo ribojama verslo įmonių veikla, o projektų vykdytojai neturėjo galimybių saugiai organizuoti susitikimų ir renginių.
Tačiau neįveikiamų iššūkių nebūna, todėl įgiję unikalios patirties vykdyti projektus sudėtingesnėmis ir mažiau įprastomis sąlygomis, 2020-aisiais projektus baigė įgyvendinti 10 įmonės ir organizacijos.
Viena iš jų – Raisos Girkinos įmonė, vykdžiusi projektą „Ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų mažmeninės prekybos įgūdžių tobulinimas per savanorišką veiklą“. Projekte dalyvavo 10 jaunų Visagino miesto gyventojų nuo 16 iki 29 metų amžiaus. Projekto pradžioje išklausę devynių dienų mažmeninės prekybos neformaliojo ugdymo mokymus vėliau visi dalyviai atliko praktiką R.Girkinos įmonei priklausančiose parduotuvėse „Domino“ prekybos centre ir batų parduotuvėje Parko g. Mokymų metu įgytos teorinės parduotuvės veiklos žinios pravertė ir praktikos metu, nes per 80 valandų savanoriškos praktikos parduotuvėje dalyviai aptarnavo klientus, ruošė ir apipavidalino prekių įstatymus, padėjo parduotuvės darbuotojoms tvarkytis sandėlyje ir atlikti kitus darbus, kurių kiekvieną dieną parduotuvėje yra itin daug. Nors darbas parduotuvėje ne visiems projekto dalyviams pasirodė toks patrauklus kaip atrodė projekto pradžioje, projekto metu įgyta patirtis, kurią patvirtina ir projekto vykdytojo išduoti pažymėjimai, daugeliui jų tapo ir pirmąja darbo patirtimi. Juk ne kiekvienas dar besimokydamas mokykloje jau gali pasakyti, jog darbas gali teikti malonumą. Projekto organizatoriai tikisi, jog kai kurie projekto dalyviai ateityje galės papildyti ir jų pačių darbuotojų gretas, o įgyta patirtis jiems bus naudinga ne tik renkantis profesiją, tačiau ir įsidarbinant.
UAB „Gandras energoefektas“ taip pat šįmet baigė vykdyti dar pernai pradėtą projektą „Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa“, kurio tikslinė grupė taip pat buvo jauni Visagino miesto gyventojai. Projekte dalyvavo dešimt visaginiečių, kurie mokėsi pagal neformaliojo ugdymo programą ir vėliau atlikdami praktiką tirines žinias taikė realiame gyvenime. Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams buvo sudaryta galimybė patiems montuoti saulės energetinę įrangą, geriau suprasti jos veikimo principus. Tiek teorinį mokymą, tiek ir dalyvavimą projekte atliekant praktiką patvirtino išduoti pažymėjimai, kurie bus papildomas laimingas bilietas į jaunų žmonių ateitį Visagine. Du geriausiai tiek praktikos, tiek ir mokymų metu pasirodę projekto dalyviai pasibaigus projektui gavo darbo pasiūlymus iš projekto organizatoriaus, ir tai tampa dar vienu patvirtinimu, jog projektas buvo itin įdomus ir naudingas.
VšĮ „Akvariumų salonas“, jau beveik aštuoniolika metų vykdantis įvairias veiklas Visagine, taip pat 2020-aisiais baigė vykdyti projektą „Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė“. Pagrindinė projekto idėja – suburti jau patyrusius ir dar tik pradedančius Visagino verslininkus ir paskatinti juos pasidalinti savo patirtimi. Nors iš pirmo žvilgsnio idėja paprasta, tačiau dažnai nutinka, jog labiau patyrę verslininkai nelabai noriai bendrauja su augančiais jaunaisiais savo konkurentais, tad prie vieno bendro stalo juos susodinti gali tik išties įdomios ir prasmingos veiklos. Kaip tik tokie ir buvo projekto metu organizuoti verslininkų mentorystės renginiai, kuriuose buvo kviečiamos pasidalinti aktualia ir svarbia vystant verslą informaciją valstybės ir savivaldybės institucijos, o bendrumo jausmą dar labiau sustiprino ir dalyvius suvienijo trijų dienų lyderystės mokymai. Laikas projekte prabėgo labai greitai, ir nors projektas jau baigėsi, nesibaigė tolesnis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp patyrusių ir tik žengiančių pirmuosius žingsnius versle visaginiečių. Tai buvo ne tik proga pasikalbėti atvirai apie tai, kas svarbu ir ką labiausiai skauda, tačiau ir pasidalinti savo know-how, pasiūlyti savo paslaugas ar suvienyti savo jėgas siūlant skirtingus produktus ar paslaugas tai pačiai klientų tikslinei grupei. Projekto organizatoriai nuoširdžiai džiaugiasi matydami vis stiprėjančius jaunųjų dalyvių verslus – prasmingas „Idėjų lokomotyvo“ akcijas, saldų Alvinos Schumacher konditerijos populiarumą Visagine, trankias ir jaunimo mėgstamas klubo „Atmosfera“ veiklas. Atsiradę ryšiai tvirtėja, o pačios projekto veiklos neliko nepastebėtos ir Lietuvos mastu – „Akvariumų salono“ projektas buvo pasiūlytas kaip vienas geriausių Lietuvoje dalyvauti teikiant „Europos burių“ nominacijas. Ir nors šįkart prizo į Visaginą parvežti nepavyko, projektas buvo pastebėtas ir tinkamai įvertintas ne tik dalyvių, bet ir pačios finansavimą skyrusios Europos Sąjungos fondų agentūros.
Nors Visaginas iš jauno miesto ganėtinai sparčiai virsta greitai senstančiu miestu, kuriame gyvena nemaža dalis vyresniojo amžiaus žmonių, dar puikiai prisimenančių miesto ir elektrinės statybas, tačiau 2019 m. Visagine gimė 195 naujagimiai, ir gimstančiųjų skaičius mieste auga. Džiaugiamės jaunomis mamomis, kurios vaikštinėja miesto gatvėmis, o stengdamasi joms padėti grįžti į darbo rinką po motinystės atostogų, „Visagino verslo plėtros agentūra“ vykdė projektą „Kartu mes – jėga!“. Projekto tikslas - teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ar kitas paslaugas ekonomiškai neaktyvioms mažamečius vaikus auginančioms mamoms apie laikiną darbą namuose, sukuriant ir palaikant darbą namuose siūlančių įmonių tinklaveiką. Projekte dalyvavo 8 jaunos mamos, auginančios vaikus, ir kiekvienai iš jų buvo skirta po 4 valandas informavimo ir tarpininkavimo paslaugų, kurių metu dalyvės daugiau sužinojo apie individualios veiklos vykdymo tvarką ir galimybes Lietuvoje, išmoko registruoti individualią veiklą ar išsiimti verslo liudijimą. Tarpininkavimo paslaugų teikimo metu dalyvės daugiau sužinojo apie tai, kokios siuvimo įmonės gali pasiūlyti darbą namuose ir netgi pačios išmėgino siuvėjos darbą. Projekto sėkmę patvirtina tai, jog visos projekto dalyvės ir toliau norėjo tęsti projekto veiklas – susitikti, pabendrauti apie darbo namuose galimybes ir išmokti naujų dalykų.
Dar vienas jauniems Visagino gyventojams skirtas projektas – UAB „Hondlitas“ projektas „Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa“. Projekte dalyvavo dešimt 16 - 29 metų amžiaus Visagino miesto gyventojų, kurie išklausė neformaliojo ugdymo mokymus ir atliko savanorišką praktiką įmonėje. Techninės profesijos visuomet bus paklausios, o mūsų klimatinėje zonoje visuomet reikės šilto katilo namuose, todėl išmėginti, ar katilų montuotojo darbas tau tinka, - buvo puiki proga aktyviam jaunimui. Dviems projekte aktyviausiai dalyvavusiems įmonė pasiūlė ir darbą, o kitiems liko puikūs prisiminimai, smagiai ir naudingai praleistas laikas ir išduoti jų mokymąsi bei praktiką patvirtinantys pažymėjimai.
Jau riedantys į pabaigą 2020-ieji buvo tikrų iššūkių metas. Tačiau kiekvienas iššūkis tuo pačiu yra ir galimybė išmokti kažką naujo, išbandyti save, rasti bendraminčių, kurie galėtų įkvėpti tave žengti dar vieną žingsnį gražesnės ateities link. Visagino miesto vietos veiklos grupės strategija – nedidelis pačių Visagino gyventojų inicijuotas pokytis, kurį mieste gali jausti labiausiai pažeidžiamos grupės ir jauni miesto gyventojai. Naujos veiklos galimybės, kuriamos darbo vietos ar naujos patirties įgijimo formos spartina miesto gyvenimą ir kiekvienam, dalyvavusiam bet kurio projekto veiklose palieka kuo geriausius prisiminimus.


TĘSIAMAS VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant „Visagino m. vietos plėtros strategija 2016-2022 m.“ :
- VšĮ Visagino meno galerija 2020 m. pradėjo vykdyti projektą „Menų terapijos paslaugos“, teikiant sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino gyventojams. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, kurių deklaruota gyvenamo vieta yra Visagino miestas. Projekto metu skatinama savanoriška veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 22500 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 18617 Eur, numatytos Visagino savivaldybės įnašas – iki 1.630,88 Eur.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 1 “ Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti“ 1.1. uždavinį „Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime“ ir 1.1.1 veiksmą „Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, pagalbos į namus, psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams“.

- 2020 m. spalio mėn. Visagino trečiojo amžiaus universitetas pasirašė sutartį su ESFA dėl projekto „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas-2“ įgyvendinimo. Sprendimas dėl projekto dalinio finansavimo buvo priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-937 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Iš dalies projekto įgyvendinimą bendrafinansuoja pats Visagino trečiojo amžiaus universitetas. Organizacijos indėlis - savanorių darbas.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus socialinę atskirtį patiriantys tautinėms mažumoms priklausantys Visagino gyventojai, nemokantys valstybinės kalbos ar mokantys ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu. Projekto tikslas: sumažinti tikslinės grupės atstovų, vyresnių kaip 50 m. amžiaus, valstybinę kalbą mokančių ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo lygiu visaginiečių socialinę atskirtį, įgyvendinant inovatyvią valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių individualaus tobulinimo programą pasitelkus savanorių pagalbą.

- 2020 m. gruodžio mėn. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pasirašė sutartį su ESFA dėl projekto „Pažink Visagine gyvenančias tautas!“ įgyvendinimo. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas: Organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, siekiant didinti marginalių bendruomenės grupių integraciją. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (neįgalieji). Projekte numatytas savanoriškos veiklos skatinimas. Projekto metu tikslinės grupės atstovams bus organizuojamos diskusijos, edukaciniai užsiėmimai bei 4 dienų trukmės edukacinė kelionė „Pažink ir atrask Lietuvą“. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 24280,93 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 17.415,34 Eur, numatytos Visagino savivaldybės įnašas – iki 1545,74 Eur. Organizacijos indėlis - savanorių darbas sumai 5319,85 Eur. Šis projektas skirtas įgyvendinti „Visagino m. vietos plėtros strategija 2016-2022 m.“ tikslo Nr.1 „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ uždavinio 1.2. „Teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims didinant jų socialinę integraciją“ veiksmą 1.2.2. „Organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, siekiant didinti marginalių bendruomenės grupių integraciją“.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS
 
Įgyvendinant 2016-2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją VšĮ „Visagino meno galerija“ nuo 2020 m. vykdo projektą „Motyvavimo ir profesinio orientavimo paslaugos“.
 
Tikslas – suteikti Visagino neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams motyvavimo ir profesinio orientavimo paslaugas, pasitelkiant veikiančio verslo įmonių tinklaveiką bei išnaudojant darbo įgūdžiams tobulinti skirtų erdvių teikiamas galimybes. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto tikslinė grupė: ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Visagino miestas. Projekto metu skatinama savanoriška veikla.
Planuojamas pasiekti rezultatas: mažiausiai 2 projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose.
Projektas atitinka „Visagino miesto vietos plėtros strategijos“ tikslo Nr. 2: „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas“; 2.1. uždavinio: „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius bei praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes“; 2.1.2 veiksmui: „Teikti neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams motyvavimo ir profesinio orientavimo paslaugas, pasitelkiant veikiančio verslo įmonių tinklaveiką bei išnaudojant darbo įgūdžiams tobulinti skirtų erdvių teikiamas galimybes.“
Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20040,26 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 15210 Eur, numatytas Visagino savivaldybės įnašas – iki 881,12 Eur.​

TĘSIAMAS VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS


Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. UAB „Visagino būstas“ vykdo projektą „Profesinių įgūdžių tobulinimas per savanorišką praktiką“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.1. „Suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius 4 svarbiausiose Visagino m. srityse (energetikos, daugiabučių namų priežiūros, mažmeninės prekybos (taip pat ir internetu) bei telekomunikacijos sistemų bei vaizdo montavimo, redagavimo ir filmavimo srityse), sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas.“

Projekto tikslas: suteikti ir/arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius daugiabučių namų administravimo bei aptarnavimo srityse organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką praktiką.
Tikslinė grupė: 12 Visagine gyvenančių ekonomiškai neaktyvių gyventojų iki 29 metų amžiaus.
Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  22500 Eur, maksimali ES paramos suma iki 17807 Eur.


Tęsiamas Visagino m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija Visagino trečiojo amžiaus universitetas vykdo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0364 „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas-2“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 1. „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti“ uždavinio 1.2. „Teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims didinant jų socialinę integraciją“ veiksmą 1.2.1. „Sukurti ir įgyvendinti valstybinės kalbos įgūdžių tobulinimo programą, skirtą tikslinės grupės asmenims, kurie dėl nepakankamų valstybinės kalbos įgūdžių turi mažesnes bendravimo, asmenybės tobulinimo bei įsidarbinimo galimybes ir patiria socialinę izoliaciją“.
Projektas padės siekti tikslo: mažins atskirtį patiriančių asmenų socialinę izoliaciją, bus teikiamos reikalingos paslaugos, dalyvaus pati bendruomenė. Projektas bus įgyvendinamas antrą kartą atsižvelgus į bendruomenės poreikius bei pirmojo projekto įgyvendinimo metu pastebėtas rizikas, iš dalyvių išgirstus pasiūlymus.
Projekto tikslas: sumažinti vyresnių kaip 50 m. amžiaus, valstybinę kalbą mokančių ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo lygiu visaginiečių socialinę atskirtį įgyvendinant inovatyvią valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių individualaus tobulinimo programą pasitelkus savanorių pagalbą.
Tikslinė grupė: 6 ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus socialinę atskirtį patiriantys tautinėms mažumoms priklausantys Visagino gyventojai, nemokantys valstybinės kalbos ar mokantys ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu.
Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 23500 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 17415,33 Eur, kitą projekto išlaidų dalį užtikrina pats projekto vykdytojas Visagino TAU (savanoriško darbo indėliu).


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, sukūrimas ir įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas – Visagino trečiojo amžiaus universitetas (asociacija).

Visaginas išsiskiria didele kitataučių gyventojų dalimi. Visagino savivaldybės tarybos patvirtintame 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane vienas iš pasiūlymų spręsti identifikuotas problemas – gyventojų mokymas valstybinės kalbos. Plane identifikuojama, kad valstybinės kalbos nevartojimas sunkina gyventojų integraciją. Visagine, dar neseniai turėjusiame vieno iš jauniausių (pagal gyventojų amžiaus vidurkį) miestų Lietuvoje statusą, pastaraisiais metais tapo sparčiausiai senstančiu šalies miestu pagal savo gyventojų amžių.Projekto tikslas – įgyvendinti valstybinės kalbos įgūdžių tobulinimo programą, skirtą tikslinės grupės asmenims, kurie dėl nepakankamų valstybinės kalbos įgūdžių turi mažesnes bendravimo, asmenybės tobulinimo bei įsidarbinimo galimybes ir patiria socialinę izoliaciją.

Projekto dalyviams, siekiantiems patvirtinti savo atitiktį tikslinei grupei, teko dalyvauti valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kategorijos egzamine ir... patirti nesėkmę, t. y. jo neišlaikyti.
Projekto savanoriai – ypatingi žmonės: jie – gimtosios kalbos lygiu mokantys lietuvių kalbą, neabejingi kitiems, pasirengę dalintis, kupini pozityvo ir labai atsakingi, gebantys įsipareigoti projekto laikotarpiui ir patys atviri mokymuisi.

Programa buvo vykdoma suformavus kitakalbių dalyvių ir porininkų-savanorių poras (adaptuojant pasaulyje gerai žinomą savanorystės programą BB&BS (vert. iš ang. Didieji Broliai Didžiosios Seserys). Programos įgyvendinimas buvo pagrįstas intensyviu kitakalbio dalyvio bendravimu valstybine kalba įvairiose praktinio gyvenimo situacijose, sociokultūrinėse veiklose su porininku-savanoriu, kuris gerai moka valstybinę kalbą.
Programos įgyvendinimo trukmė – po 78 val. bendravimo valstybine kalba kiekvienai porai įvairiose gyvenimo situacijose, patalpose ir lauke, elektroninėje erdvėje, bibliotekoje, keliaujant ir pažįstant Lietuvą ir jos žmones, drauge dalyvaujant kalendorinių švenčių ir valstybinių įvykių sūkuryje. Bendra projekto savanoriškos veiklos apimtis buvo daugiau nei 940 val.
Visagine vis dar nėra valstybine kalba bendrauti skatinančios kalbinės aplinkos, todėl 3 projekto savaitgaliai buvo skirti išvažiuojamosioms sesijoms, kurių metu dalyviai kartu su savanoriais dalyvavo edukacinėse programose ir ekskursijose lietuvių kalba, užsisakinėjo ir skanavo lietuviškus valgius, mokėsi naudotis modernia ekspozicijų įranga, pakeliui į namus dalinosi įspūdžiais ir dainavo liaudies dainas. Viskas, žinoma, vyko lietuviškai. Taip buvo aplankyti Biržai, Vilnius, Rokiškis. Daugumai projekto dalyvių Biržai ir Rokiškis buvo naujai atvertos Lietuvos vietos.

Projekto rezultatai pranoko tai, ko tikėtasi: kitakalbiai vyresniojo amžiaus visaginiečiai ne tik pamiršo apie baimes, kad nesusikalbės, suklys, pasimes dėl kalbos vartojimo įgūdžių bei žodyno trūkumo, ne tik drąsiau ir taisyklingiau pradėjo dėlioti mintis lietuviškai, jie atrado kitokią, platesnę, autentiškesnę, įdomesnę Lietuvą, jie drauge su porininkais atvėrė duris, kurių anksčiau vieni nedrįso atverti ar net nežinojo apie jų buvimą, jie sušildė vieni kitus savo atvirumu ir nuoširdumu, gyvu bendravimu. O savanoriai – jautė didelį pasitenkinimą, kad gali padėti (ir tam net nereikia baigti aukštųjų filologijos mokslų), kad yra laukiami, jie ne tik dalinosi savo  žiniomis, jie ir gavo daug išminties ir patarimų iš vyresniojo amžiaus porininkų, su jais buvo dalinamasi šeimų istorijomis, bandoma lietuviškai papasakoti, kokios nepaprastos yra jų, atvykusiųjų į Lietuvą ir atradusiųjų čia savo namus, puoselėjamos tradicijos. Projektas „sukūrė“ 12 porų draugų, drauge žengusių per socialinės izoliacijos ribas. Trys projekto savanoriai tęsia savanorišką veiklą Visagino trečiojo amžiaus universitete ir projektui pasibaigus.

Visagino m. VVG ir projekto vykdytojo Visagino TAU informacija


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. UAB „Herosta“ vykdo projektą „Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“

UAB "Herosta", kartu su VšĮ "Visagino meno galerija" vykdydama projektą Visagino miesto vietos plėtros strategijai 2016-2022 m. įgyvendinti teiks informavimo ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino m. gyventojams gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukurdamas ir palaikydamas nevyriausybinių organizacijų tinklaveiką.  Projekto tikslinė grupė: 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų, kurie gaus informavimo ir tarpininkavimo paslaugas Šis projektas skirtas įgyvendinti Tikslo Nr.1 „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ Uždavinio“ 1.1. „Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.“ Veiksmą 1.1.4. „Teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas, tinklaveiką.“ Projekte tikslinei grupei bus teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos ir kuriama socialines paslaugas teikiančių organizacijų tinklaveika, padėsianti didinti socialinių paslaugų prieenamumą bei pasiekiamumą Visagino mieste. Visi projekto veiksmai skirti padidinti Visagino miesto bendruomenės socialinę integraciją. Projektas bus įgyvendintas Visagino miesto teritorijoje bei prisidės prie  vietos plėtros strategijoje numatytų rezultatų ir produktų rodiklių pasiekimo: dalyvaus 20 Visagino miesto gyventojų, atitinkančių tikslinei grupei keliamus reikalavimus, 10 proc. dalyvių socialinė atskirtis sumažės, o 20 proc. socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių liks savanoriauti ir pasibaigus projekto veikloms. Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte skatinama savanorystė. Projektas finansuojamas ES lėšomis. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.846,67 Eur, maksimali ES paramos suma - iki 12.675 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2019 M.

Projektinė veikla pagal strategiją buvo pradėta 2018 m. 2019 m. buvo baigti 6 projektai 


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos 1.1.1.; 1.2.1. ir 2.1.1. veiksmus. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2020-03-14  


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija „Visagino verslo plėtros agentūra“ 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Kartu mes jėga“. Šis projektas skirtas įgyvendinti Tikslo Nr.2 „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas“, uždavinio“ 2.2. „Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas“, 2.2.3 veiksmą „Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ar kitas paslaugas ekonomiškai neaktyvioms mažamečius vaikus auginančioms mamoms apie laikiną darbą namuose, sukuriant ir palaikant darbą namuose siūlančių įmonių tinklaveiką“.

Sprendžiant jaunimo bei ypač – jaunų mamų nedarbo problemą projekto metu 8 Visagino ekonomiškai neaktyvių gyventojams bus teikiamos informavimo paslaugos ir sukurta bei palaikoma darbą namuose bei nepilną dieną siūlančių įmonių tinklaveika. Projektas finansuojamas ES lėšomis.  Vykdant projektą bus skatinama savanoriška veikla. Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Visagino miesto gyventojai.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15846,98 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12675 Eur.


 VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

2016 m. Visagino miesto vietos veiklos grupės parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. LR vidau reikalų ministro 2016-07-20 įsakymu Nr. IV-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ buvo įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr.08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašą. Visagino miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos (398 154,00 Eur).
2016-12-21 Europos socialinio fondo agentūra pasirašė su Visagino miesto vietos veiklos grupe sutartį dėl Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo sumai 70 597,55 Eur projekto vykdymo laikotarpiui 63 mėn. Nuo 2016 m. gruodžio mėn., jau 36 mėn. asociacija „Visagino miesto vietos veiklos grupė“ vykdo projektą "Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas". Projektas finansuojamas ES ir Visagino savivaldybės lėšomis. Iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto strategijos administravimui skiriama 84,5 proc., t.y. 59654,92 Eur. Visagino savivaldybės tarybos sprendimais 2016 01 28 Nr.TS-4 ir 2017 02 24 Nr. TS-15 Visagino miesto vietos veiklos grupei skirti 10342,63 Eur savivaldybės biudžeto lėšų strategijos įgyvendinimo laikotarpiui nuo 2017 m. iki 2022 m. strategijos įgyvendinimo administravimui. 600 Eur - Visagino m. VVG piniginis įnašas iš asociacijos narių mokesčių strategijos įgyvendinimo administravimui.
Projekto tikslinės grupės: Visagino miesto VVG darbuotojai, valdymo organų nariai, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai, Visagino miesto bendruomenė. Projekto metu parengtos strategijos įgyvendinimo administravimo procedūros, patobulintos Visagino m. VVG darbuotojų ir valdymo organo narių kompetencijos ir vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimai, organizuota strategijos įgyvendinimo stebėsena. Projekto tikslas: padėti veiksmingai įgyvendinti Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016-2022 m. 


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Visagino meno galerija“ 2020 m. sausio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Užimtumo didinimas, teikiant tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams, įsidarbinant nepilną darbo dieną viešajame maitinime“. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2 “Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes, įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas„ uždavinio 2.2. „Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas“ veiksmą 2.2.1. „Teikti tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams įsidarbinant ne pilną darbo dieną, sukuriant ir palaikant viešojo maitinimo taškų, siūlančių ne pilnos darbo dienos darbą tikslinėms grupėms, bendradarbiavimo tinklą“.
Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas užimtumo didinimui, teikiant tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams, įsidarbinant nepilną darbo dieną viešajame maitinime. Projekto tikslinė grupė: 11 darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų, vyresnių nei 14 metų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Visagino miestas. Projekto metu bus skatinama savanoriška veikla.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.679,41 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12673,67 Eur, numatytos Visagino savivaldybės inašas – iki 1126,33 Eur.​


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija „Visagino verslo plėtros agentūra“ 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Pagalba jaunam smulkiajam verslui“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 3 „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio „3.1. Teikti  neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą „3.1.4.Teikti pagalbą surandant tiekėjus ar klientus darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų sukurtiems produktams realizuoti, siekiant didinti šios tikslinės grupės verslumą ir užimtumą.“
Projekto metu 4 projekto dalyviai, Visagine registruoti jauno verslo atstovai ar jų darbuotojai, bus konsultuojami verslo palaikymo bei klientų paieškos klausimais, dalyvaus mentorystės renginiuose, tinklaveikos veiklose ir gaus pagalbą realizuojant jų sukurtus produktus per jauno verslo atstovų produkcijos realizavimo tinklaveiką. Vykdant projektą bus skatinama savanoriška veikla. Tikslinė grupė – Visagine veikiančio jauno verslo atstovai ir darbuotojai. 
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys.
Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 18487 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12675 Eur.


Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. pakeitimų viešas aptarimas su gyventojais

Visagino m. vietos plėtros grupė kviečia Visagino m. gyventojus į viešą susirinkimą dėl Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimų pristatymo ir konsultavimo. Susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 12 d, 17.00 val. Visagino savivaldybes didžiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14). Susirinkimo metu vyks strategijos įgyvendinimo projektinės veiklos pristatymas.
2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt miesto gyventojams buvo pristatytas Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimų projektas. Vietos plėtros strategijos pakeitimų lyginamasis variantas buvo pridedamas kaip atskiras dokumentas (inicijuotu strategijos keitimu keičiamas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas (psl. 51-53), Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. stebėsenos rodikliai (psl. 70-72) bei Bendras Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. finansinis planas (psl. 77-82). Po strategijos pakeitimų patvirtinimo jai įgyvendinti bus vykdomi dar keturi projektai pagal 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2 ir 2.1.1 anksčiau numatytus veiksmus, bet nebus vykdomi projektai, reikalingi 1.1.3 ir 3.1.2 veiksmams įgyvendinti. Planuojamos ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos keturių veiksmų projektams igyvendinti – 71 062 Eur.

RENGINIO PROGRAMA

 • 17.00–17.15 Visagino m. vietos plėtros strategijos pakeitimų pristatymas.
 • 17.15–17.45  Visagino m. vietos plėtros strategijos vykdomų arba įvykdytų projektinių veiklų pristatymas ir projekto vykdytojų geroji praktika.
 • 17.45–18.15 Diskusijos bei dalyvių pateikiamos įžvalgos, susijusios su strategijos įgyvendinimu arba pakeitimu.

Visagino miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. keitimą

Inicijuojamu pakeitimu miesto VVG teritorija nekeičiama, visi su pakeitimu susiję veiksmai ir toliau vykdomi Visagino miesto VVG teritorijoje, kaip ji buvo apibrėžta rengiant strategiją. Strategijos keitimas skirtas vietos plėtros strategijos ar jos atskirų veiksmų neįgyvendinimo rizikai minimalizuoti. Nevertinant strategijos įgyvendinimui administruoti skirtų lėšų, nepanaudota dėl įvairių priežasčių  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų suma (71.061,90 Eur) sudaro 21 procentą bendro biudžeto. Pateikiamas strategijos keitimas užtikrina, jog bus pasiekti visi rengiant bei tvirtinant strategiją užsibrėžti tikslai, o pati strategija bus įgyvendinta pilna apimtimi.
Vietos plėtros strategijos pakeitimų lyginamasis variantas pridedamas kaip atskiras dokumentas (inicijuotu strategijos keitimu keičiamas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas (psl. 51-53), Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. stebėsenos rodikliai (psl. 70-72) bei Bendras Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. finansinis planas (psl. 77-82).
Po strategijos keitimo jai įgyvendinti bus vykdomi dar keturi projektai pagal 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2 ir 2.1.1 anksčiau numatytus veiksmus, bet nebus vykdomi projektai, reikalingi 1.1.3 ir 3.1.2 veiksmams įgyvendinti. ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 71.061,90 Eur.

Kviečiame visus Visagino m. gyventojus, Visagino m. VVG narius  susipažinti su Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimais. Iki 2019 m. lapkričio 27 d. laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com 


VŠĮ  „Visagino meno galerija“ vykdomas projektas „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“ baigėsi!

 

Projekto metu buvo skatinama savanoriška veikla,  atrinkti ir apmokyti  6 savanoriai, kurie ir padėjo vykdyti projektinę veiklą. Projekto tikslinę grupę sudarė Visagino jaunimas, ekonomiškai aktyvus nedirbantys asmenys.

 

Siekėme padidinti miesto jaunų žmonių galimybes įsidarbinti, pritraukiant Visagino miesto įmones. Dalyviai buvo supažindinti su verslo ypatumais ir įsidarbinimo galimybėmis, išmokė kurti gyvenimo aprašymus bei prisistatyti darbo pokalbio metu. Sužinojo apie socialinių tinklų įtaką įsidarbinimo galimybėms.

Organizuojamų karjeros dienų renginių metu dalyviai susipažino su Visagino verslo įmonėmis ir jų atstovais, daug sužinojo apie aktualiausias profesijas ir esamas vakansijas.
Projekto vadovė J.Surceva 


Pabaiga yra tik pradžia

Praėjusį savaitgalį cerkvės pietinėje salėje vyravo susijaudinimas. Kodėl gi? Pasibaigė projektas, kuris visus metus suburdavo šiose sienose neabejingus parapijiečius. Ir ne tik juos, nes projekte dalyvavo ir kiti žmonės.
Šis puikus įvykis pasižymėjo draugišku arbatos gėrimu ir iškilmingu pažymėjimų įteikimu projekte dalyvavusiems savanoriams.
Šį projektą vykdė asociacija „Sveikata ir Gerovė“, projektui vadovavo jo iniciatorė, asociacijos pirmininkė Lilija Prokopenko, mūsų cerkvės parapijietė.
Projektą finansavo Europos socialinis fondas.
Projekto esmė buvo sumažinti daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš jų šeimų, kuriems buvo teikiama socialinė pagalba per savipagalbos grupes, socialinę izoliaciją.
Projektas buvo įgyvendinamas partnerystėje su mūsų parapija pagal tėvo Iosifo palaiminą. Pagal šį projektą buvo numatyta „išugdyti“ vienuolika savanorių. Šią idėją aktyviai palaikė cerkvės jaunimas, Šeimų klubas ir kiti parapijiečiai.
Kartą per savaitę dalyviai susirinkdavo į įvairius mokymus, per kuriuos lavino savanoriškos veiklos ir psichologinės pagalbos įgūdžius. Buvo sukurtos savipagalbos grupės.
Vykdant šį projektą, buvo renovuotos ir įrengtos patalpos pietinėje cerkvės dalyje, kur jos vyko ir vyks projekto dalyvių užsiėmimai bei susirinkimai. Jaunimas planuoja vykdyti žiniasklaidos savanorišką veiklą. Tam tikslui iš projekto lėšų buvo nupirktas kompiuteris.
„Projektas baigtas. Tai nebuvo lengva, bet mums pavyko atlikti visas užsibrėžtas užduotis. Sukurta savanorių grupė, galinti teikti įvairių rūšių pagalbą. O projekto pabaigoje ši veikla bus tęsiama. Tikimės, kad į šį savanorių judėjimą bus įmanoma įtraukti naujų žmonių, ypač tikimės, kad joje dalyvaus parapijos jaunimas “, - sako projekto vadovė Lilija Prokopenko.
Lygiagrečiai su šiuo projektu Lilija vykdė kitą projektą, iš pirmo žvilgsnio, niekaip nesusijusį su parapijos veikla. Projektas vadinasi „Neaktyvių Visagino miesto gyventojų verslumo įgūdžių vystymas“. Jį taip pat finansuoja Europos socialinis fondas, tačiau jis įgyvendinamas, remiantis Lilijos Prokopenko individualia įmone.
Tačiau taip atsitiko, kad šie du projektai tapo glaudžiai susiję. Patalpos, įrengtos pirmojo projekto įgyvendinimui, pasirodė patogios antrojo projekto dalyvių susitikimams ir palaiminus tėvui Iosifui buvo sėkmingai naudotos šiam tikslui. Kai kurie pirmojo projekto dalyviai parodė susidomėjimą antrojo projekto tema ir taip pat dalyvavo jame. Vienas iš šio projekto tikslų yra padėti bent dviem jo dalyviams pradėti savo verslą iki jo pabaigos. Ir ši užduotis buvo atlikta.
Beje, vienas iš jų yra mūsų parapijietė. Šiame projekte įgytų įgūdžių dėka jai pavyko pradėti savo verslą. Projektas taip pat yra beveik baigtas ir netrukus bus galima apibendrinti jo rezultatus.
„Tačiau šių projektų įgyvendinimas nesibaigs paprastu pažymėjimų išdavimu“, - tikina jų vadovė Lilija Prokopenko. „Per šiuos metus mes tapome draugais, susitelkėme ir daug ko išmokome. Tikrai tęsime pradėtą darbą ir kviečiame naujus dalyvius į savo gretas.
Dėkoju visiems abiejų projektų dalyviams, taip pat mūsų brangiajam tėvui Iosifui. Ypatinga padėka Visagino bendruomenės fondo direktorei Eleonorai Ogienko už pagalbą, rengiant ir įgyvendinant šios projektus“.

L. Martynova

Pranešimas spaudai rusų kalba.


ESFA informuoja

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Planuojame  nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbti patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus. Informaciją apie atliktas patikras planuojame atnaujinti kas mėnesį ir skelbti:

Tikimės, kad viešai skelbiama informacija apie Agentūros atliekamas patikras vietoje prisidės prie didesnio skaidrumo ir atvirumo.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Šuo – ne tik draugas, bet ir terapeutas

Dabartinė medicina sparčiai keičiasi: gydytojai ir medicinos mokslus nagrinėjantys mokslininkai atranda vis daugiau efektyvių vaistų, gerėja diagnostikos galimybės, bet kartu keičiasi ir požiūris į anksčiau netradicinei medicinai priskirtas gydymo priemones ir būdus. Suvokdami žmogų kaip visumą, kaip fizinio, emocinio ir psichologinio derinių darną, dabarties gydytojai ir gydo kitaip, o vis dažniau greta įprastinių vaistų rekomenduoja ir psichosocialinės reabilitacijos priemones.


Psichosocialinė reabilitacija – tai procesas, kuris suteikia individams, kenčiantiems nuo negalios, galimybę pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo bendruomenėje lygį bei teikti pagalbą išsilaikant joje, o viena iš naujų psichosocialinės reabilitacijos formų laikoma ir kaniterapija, kuri padidina oksitocino, kuris yra neurotransmiteris, išsiskyrimą smegenyse. Šis procesas siejamas su baimės sumažėjimu, kelia dosnumo jausmą, pasitikėjimą, mažina stresą. Bendraujant su gyvūnais stebima ne tik oksitocino kaita, bet ir dopamino, endorfinų pokyčiai, todėl ir žmogaus nuotaika keičiasi, stiprėja gebėjimas prisitaikyti. Bendravimas su šunimi keičia mūsų fiziologiją, o kartu ir smegenų veiklą - rodo tyrimai. Smegenų veikla tampa aktyvesnė, kas gali spartinti socialinę bei ir kognityviąją raidą. Kaniterapija yra reabilitacijos būdas, kai, norint pasiekti geresnės fizinės, emocinės sveikatos, pagerinti pažintinius bei socialinius įgūdžius, pasitelkiamas specialiai paruoštas šuo paciento motyvacijai sustiprinti. Šis gydymo ir reabilitacijos būdas tinka ir vaikams, ir suaugusiesiems, ir labai garbaus amžiaus senjorams, juo gydoma šizofrenija, autizmo ir nerimo sutrikimai, jis naudingas sergantiems Dauno ir Alzheimerio sindromais.


Prieš beveik dešimtmetį ir Lietuvoje pradėta naudoti kaniterapija, kurios teigiamą poveikį jau išmėgino Kauno ir Vilniaus ligoninių, slaugos namų ir reabilitacijos centrų ligoniai, personalas ir lankytojai. Utenos apskrityje iki šiol tokių paslaugų nebuvo teikiama, o šią spragą padeda užpildyti įgyvendinant Visagino miesto vietos plėtros strategiją ir vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją“. Iki šiol suburta projekto savanorių komanda, kurią sudaro dešimt savanorių su šunimis, vykdyti savanorių (ir šunų) mokymai bei atliktas pirminis šunų testavimas, kuris parodė, jog kaniterapijos užsiėmimuose gali dalyvauti net keletas projekto savanorių šunų: auksaspalvė retriverė Kamila, prancūzų buldogas Kuba, Džeko Raselo terjeras Paška, kolis Liuko ir kiti. Rudenį prasideda naujas projekto etapas, kurio metu neįgaliesiems Visagino miesto gyventojams projekto savanoriai organizuos kaniterapijos užsiėmimus – tikime, jog šie užsiėmimai bus graži naujų veiklų pradžia, praskaidrinsianti užsiėmimų dalyvių nuotaiką.  

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 10 dieną, Visagino miesto šventės metu kviečiame užsukti ir į šunų mylėtojų klubo „Aport“ palapinę amfiteatre už „Domino“ – nuo 14 iki 17 val. čia jūsų lauks mūsų kaniterapijos savanoriai ir dėstytojos su kaniterapiniais šunimis ir tais, kurie dar tik rengiasi tokiais tapti. Užsukite pas mus ir sužinokite daugiau apie kaniterapiją, šunis ir dar vieną savanorystės formą Visagine! O jei norėtumėte ir patys sudalyvauti kaniterapijos užsiėmime, užsukite pasidomėti, kaip tai galima būtų padaryti. Laukiame jūsų!

Projekto vadovė Laura Mažintė


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Akvariumų salonas“ vykdo projektą „Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė“.

Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 3 „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio“3.1. Teikti  neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą „3.1.3. Teikti „verslas-verslui“ paslaugas tikslinės grupės atstovams turizmo bei kultūros ir meno srityse, pasitelkiant tinklaveiką bei mentorystę.“
Projekto tikslas: teikti „verslas-verslui“ paslaugas tikslinės grupės atstovams turizmo, energetikos, smulkaus ir vidutinio verslo bei kultūros ir meno srityse, pasitelkiant tinklaveiką bei mentorystę.
Tikslinės grupės – Visagine veikiančių jauno verslo atstovai ir darbuotojai.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekto dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 26620,70Eur, maksimali ES paramos suma iki 21125,00 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Akvariumų salonas“ kartu su Sedulinos al. 12 namo butų savininkų bendrija vykdo dar vieną projektą „Daugiabučių namų bendrijos pagalbininkų pamaina“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.1. „Suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius 4 svarbiausiose Visagino m. srityse (energetikos, daugiabučių namų priežiūros, mažmeninės prekybos (taip pat ir internetu) bei telekomunikacijos sistemų bei vaizdo montavimo, redagavimo ir filmavimo srityse), sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas.“
Projekto tikslas: įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius daugiabučių namų priežiūros srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo ar savanoriškos praktikos programas.
Tikslinė grupė: ekonomiškai neaktyvūs asmenys.
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys.  Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  21194,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Visagino meno galerija“ vykdo projektą „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.3. „Teikti informavimo paslaugas apie įsidarbinimo galimybes neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams, siekiant padidinti šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes“.
Projekto tikslas: Teikti informavimo paslaugas apie įsidarbinimo galimybes neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams, siekiant padidinti šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.  
Projekte dalyvauja ekonomiškai neaktyvūs asmenys.  Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  14234,45 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12028,11 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. R. Girkinos individuali įmonė vykdo projektą „Ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų mažmeninės prekybos įgūdžių tobulinimas per savanorišką veiklą“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.1. „Suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius 4 svarbiausiose Visagino m. srityse (energetikos, daugiabučių namų priežiūros, mažmeninės prekybos (taip pat ir internetu) bei telekomunikacijos sistemų bei vaizdo montavimo, redagavimo ir filmavimo srityse), sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas.“
Projekto tikslas: suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius mažmeninės prekybos srityje per ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą.  Projekto dalyviai: Visagine gyvenančių ekonomiškai neaktyvių gyventojų iki 29 m., pageidaujančių ugdyti ar tobulinti savo mažmeninės prekybos įgūdžius.
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  23138,66 Eur, maksimali ES paramos suma iki  16585,20 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. Visagino grožio kūrėjų studija vykdo projektą „Ne tik mama“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2 „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio “2.2. Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas.“ veiksmą „2.2.2. Organizuoti principu „Mamos mamoms“ paremtas vaikų priežiūros paslaugas, pasitelkiant ekonomiškai neaktyvias mamas, auginančias mažamečius vaikus, bei skatinant jų užimtumą bei spartesnį grįžimą į darbo rinką.“
Projekto tikslas: Teikti informavimo paslaugas neaktyvioms mažamečius vaikus auginančioms mamoms apie laikiną darbą namuose.  
Tikslinės grupės: ekonomiškai neaktyvios, mažamečius vaikus auginančios mamos.  Dėmesio! Projekte kviečiami dalyvauti pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15614,40 Eur, maksimali ES paramos suma iki 12675,00 Eur.

Informacija tel. 8 682 65 423.


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS


Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos 1.1.4 ir 2.1.2 veiksmus. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2019-07-20. Plačiau

 


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją asociacija „Sveikata ir gerovė“ kartu su Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija vykdo projektą „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 1: „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ uždavino“ 1.1. Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.“ veiksmą „1.1.5. Organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.“
Projekto tikslas – organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.  
Tikslinės grupės – 11 Visagino gyventojai iš daugiavaikių šeimų ir socialiai remtinų šeimų.
Projekto vykdymas buvo pradėtas IV ktv. 2018 m.
Projekte dalyvauja 10 savanorių. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki 10024,98 Eur.

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategija 2016-2022 m. L. Prokopenko individuali įmonė vykdo projektą „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo 3. „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio 3.1. „Teikti neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą 3.1.1. „Teikti tikslinės grupės atstovams konsultavimo paslaugas verslo kūrimo ir plėtros klausimais.“
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją pagerinti ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje.
Tikslinė grupė –  Visagino m. darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.
Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją, 2019 m. gegužės 14 d. UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pradėjo vykdyti projektą „Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą.
Projekto tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.

2019 m. gegužės 14 d. UAB „Hondlitas“ pradėjo vykdyti projektą „Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą. Projekto tikslinės grupės: – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas“.
Projekto tikslas: vykdyti socialinių įgūdžių tobulinimo programas tikslinėms gyventojų grupėms, siekiant ugdyti pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimus.
Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys Visagino m. gyventojai (socialinės rizikos šeimos); motinos (tėvai), vienos(-i) auginančios(-tys) vaiką(-us) iki 14 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė  iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15313,90 Eur, maksimali ES paramos suma iki 12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 249,70 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją“.
Projekto tikslas: teikti psichosocialinę pagalbą kaniterapijos užsiėmimų metu socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams.
Projekto tikslinė grupė: neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  18795,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1776,00 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

2018 metais su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) buvo pasirašytos 7 sutartys dėl projektų finansavimo įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją. 
Šiuo metu su ESFA yra derinamos dar 8 vietos plėtros projektų, kurių įgyvendinimas prasidės 2019 metais, sutartys.
Dar patvirtinti 5 tinkami finansuoti projektiniai pasiūlymai, jie bus pateikti ESFA po to, kai bus baigtos strategijos veiksmų pavadinimų tikslinimo procedūros.

DĖMESIO! Projektuose dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.

Visagino miesto VVG, tel. kontaktams 8 682 65 423.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendindamas Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. Visagino trečiojo amžiaus universitetas 2018 m. gruodžio 17 d. pradėjo vykdyti projektą „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“.
Projekto tikslas – organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, didinant marginalių bendruomenės grupių integraciją.
Tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte numatyta savanoriška veikla. 
Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 686 95 225.

VšĮ Krikščionių medicinos centro Visagino filialas 2018 m. gruodžio 19 d. pradėjo vykdyti projektą „Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“.
Projekto tikslas – teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas, tinklaveiką.
Projekto tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų.
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 11 150. 

2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų  integraciją į visuomenę“.
Projekto tikslinė grupė – 10 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, t. y. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.  
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. organizuoti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes priklausomybių turintiems asmenims, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį. 
Projekte taip pat numatyta savanoriška veikla.  
Projektas finansuojamas ES lėšomis. Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 98 773. 

Visagino m. VVG, tel. 8 682 65 423.


VISAGINO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS PRADĖJO ĮGYVENDINTI NAUJĄ PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai patvirtinus 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą, buvo pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“ (08.6.1-ESFA-V-911-12-0005).
Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus socialinę atskirtį patiriantys tautinėms mažumoms priklausantys Visagino gyventojai, nemokantys valstybinės kalbos ar mokantys ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu. Projekte dalyvauti bus kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekto tikslas: sumažinti dvylikos vyresnių kaip 50 m. amžiaus, valstybinę kalbą mokančių ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo lygiu visaginiečių socialinę atskirtį, įgyvendinant inovatyvią valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių individualaus tobulinimo 78 val. trukmės programą pasitelkus savanorių pagalbą.
Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėnesių. 
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19749,94 Eur, maksimali ES paramos suma iki 13516,18 Eur.
Pagal projekto įgyvendinimo grafiką bus vykdoma savanorių ir projekto tikslinės grupės dalyvių atranka. 
Raginame visaginiečius stebėti skelbimus bei naujienas www.visaginas.lt ir socialiniame tinkle organizacijos puslapyje.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

2018-08-24 LR vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirtas finansavimas 5 Visagino miesto vietos veiklos projektams:

 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro projektas „Grįžk į darbo rinką!“. Paramos suma (ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 14644,33 Eur;
 • VšĮ „Visagino meno galerija“ projektas „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“. Paramos suma – 12028,11 Eur;
 • Asociacijos „Sveikata ir Gerovė“ projektas „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupių organizavimą“. Paramos suma – 10024,98 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“. Paramos suma – 13516,18 Eur;
 • L. Prokopenko individualios įmonės projektas „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“. Paramos suma – 12675,00 Eur.

Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pareiškėjai turėtų pasirašyti artimiausiu metu, o po jų pasirašymo iškart prasidės veiklų įgyvendinimas. Pareiškėjai paraiškas su ESFA buvo suderinę dar gegužės mėnesį, tačiau finansavimas strategijoms įgyvendinti buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atliekant Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, po kurio VRM turėjo įgyvendinti pateiktas pastabas ir rekomendacijas. 
Šiuo metu finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra derina dar 3 Visagino miesto pareiškėjai, todėl planuojama, kad 2018 m. bus pradėti įgyvendinti dar 3 Visagino miesto vietos veiklos projektai:

 • Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyriaus projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“. Numatoma paramos suma – iki 12675 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“. Paramos suma – iki 15210 Eur;
 • Viešosios įstaigos „Krikščionių medicinos centras” Visagino filialo projektas “Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“. Paramos suma – iki 12675 Eur.

Per 2017 m. Visagino m. VVG iš viso surinko ir įvertino 29 Visagino miesto organizacijų, įmonių ar įstaigų pateiktų projektų. Į finansuotinų ir rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašus buvo įtraukta 24 pasiūlymai. Dėl subjektyvių priežasčių Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyrius atsisakė įgyvendinti projektą “Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino miesto gyventojams ir neįgaliesiems“. Visagino socialinių paslaugų centras atsisakė vykdyti projektą „Visagino savivaldybės gyventojų socialinės atskirties mažinimas ugdant ir palaikant jų skaitmeninius gebėjimus“. Asociacija „Ryšių bankas“ atsisakė vykdyti projektą „Pasinerk į verslą“.
DĖMESIO! Strategijos įgyvendinime numatyta, kad į projektų veiklas turėtų būti įtraukiami pabėgėliai, todėl KVIEČIAME Visagine gyvenančius pabėgėlius dalyvauti visuose vietos strategijos projektuose. Daugiau informacijos pageidaujantys dalyvauti veiklose prašomi teirautis 8 685 65 423.
Kviečiame Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti projektų veiklose, kurių bus išties daug! Sveikiname Pareiškėjus, dėkojame už kantrybę ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Информация на русском языке


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos pirmąjį tikslą bei jame numatytus veiksmus.  Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Plačiau

Visagino miesto VVG informacija  (rusų kalba)


Visagino miesto vietos veiklos grupė kviečia dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime 

Papildomi kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Papildomi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektiniai pasiūlymai 

Kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus 
 
Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinis pasiūlymas


Visagino m. VVG: praėjusių metų veiklos apibendrinimas

Visagino m. VVG paruošta Vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 2016 metais iš Europos Sąjungos Socialinio fondo konkursiniu būdu gavo 398 154 eurų finansinę paramą. Iš 52 miestų strategijų, dalyvavusių konkurse, 2016 m. liepos mėn. finansavimas buvo patvirtintas tik 17, tame tarpe ir Visaginui.
Gautos lėšos bus pritaikyti daugiau negu 20 socialinių projektų, skirtiems visaginiečių socialinės atskirties mažinimui, taip pat užimtumo ir verslumo didinimui, paramai. Numatomas projektų tęstumas - apie 1 m. Planuojama, kad paramą (iki 7,5 proc. nuo projektų išlaidų) teiks ir Visagino savivaldybė. Vidutinė projekto vertė - 15 000 eurų. Projektų vykdytojais gali tapti tik juridiniai asmenys, galintys kofinansuoti projekto vykdymą 8 proc. nuo to projekto išlaidų.
Antroje metų pusė mūsų asociacija skyrė strategijos administravimo pasiruošimui, o gruodžio mėn. Visagino m. VVG pasirašė sutartį šiai veiklai atlikti.
Vietos plėtros strategija 2016-2022 m.  rusų ir lietuvių kalba paskelbta Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje.
Visagino m. VVG valdyba praėjusių metų pabaigoje patvirtino asociacijos artimiausių 6 metų veiklos tvarką ir projektinių pasiūlymų reikalavimus, susijusių su pačios strategijos veiklų įgyvendinimu.
Artimiausiu metu Visagino m. VVG inicijuos reikalingų strategijos įgyvendinimui projektinių pasiūlymų paruošimą ir teikimą. Jau sausio mėnesį savaitgaliais bus teikiamas pareiškėjų mokymas, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas pageidaujantis.
Informacija apie strategijos įgyvendinimą bus talpinama laikraštyje „V každyj dom“, Visagino savivaldybės ir TTS interneto svetainėse.


Vietos plėtros strategijų taikinys – didesnis gyventojų verslumas ir užimtumas, mažesnė socialinė atskirtis

Kaip informavo  LR Vidaus reikalų ministerija, mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas įvertino Lietuvos miestuose susikūrusių vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui pateikta ataskaita, kurioje – 52 vietos plėtros strategijų vertinimo rezultatai. Vietos plėtros strategijų vertintojai siūlo finansuoti 17 strategijų, kurioms administruoti ir įgyvendinti numatyta 8,450 mln. eurų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. 24 strategijas, kurios būtų finansuojamos tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. Nefinansuoti siūloma 11 vietos plėtros strategijų.
Siūlomose atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos: verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių organizavimas;  kompetencijų, reikalingų  laisvoms (kuriamoms) darbo vietoms, suteikimas gyventojams; veikiančių socialinio ir bendruomeninio verslo modelių kūrimas; pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas; priešpensinio amžiaus gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių moterų (auginančių mažamečius vaikus) užimtumo ir verslumo iniciatyvų skatinimas; paslaugų paketo pradedantiems verslą asmenims sukūrimas; priemonių, pritraukiančių investicijas į vietos verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, įgyvendinimas.
Vietos plėtros strategijose taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį, - bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas paslaugas sklaida ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.
Vertinant vietos plėtros strategijas (naudos ir kokybės vertinimas) nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už  planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos 
VRM regioninės politikos departamentas informavo Visagino m. VVG, kad atrankos metu Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. gavo 84 balų ir  įtraukta į sąrašą finansavimui iš valstybės biudžėto ir ES fondų lėšų sumai iki 398154,00 Eur.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. PRISTATYMAS
 

Kviečiame susipažinti su Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m. Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com ir adresu Veteranų g. 5, Visaginas.


KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS ILGALAIKIO STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTAIS

2015 m. savivaldybėje buvo rengiami du ilgalaikiai strateginio planavimo dokumentai: Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginis plėtros planas (rengė Visagino savivaldybės administracija) ir 2016–2022 m. Visagino miesto vietos plėtros strategija (rengė Visagino miesto vietos veiklos grupė). Ilgalaikio planavimo dokumentai parengti atsižvelgiant į atliktą esamos situacijos Visagino savivaldybėje įvertinimą, į vietos gyventojų poreikius bei į darbo grupių, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus.
Informuojame, kad parengtų dokumentų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt nuo š. m. gruodžio 23 d. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. 

2016 m. sausio mėn. pradžioje vyks Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano pristatymas ir viešas aptarimas su gyventojais. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. Tiksli dokumento pristatymo ir aptarimo data ir laikas bus paskelbti papildomai laikraštyje „V každyj dom“ ir savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.


LAUKIAME  PASIŪLYMŲ

Visagino miesto VVG vykdo projektą „Visagino miesto VVG strategijos parengimas“. Projektą remia Europos socialinio  fondo agentūra. Projekto tikslas – konsoliduoti Visagino bendruomenę siekiant jos aktyvaus dalyvavimo parengiant strategiją, kuri padės formuoti naujų darbo vietų kūrimui palankias sąlygas. Tikslinės grupės:  Visagino gyventojai, Visagino NVO, Visagino verslininkai.  Atsižvelgiant į padarytą SSGG analizę, pasitelkus specialistus ir aktyviai dalyvaujant Visagino bendruomenei bus parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m., skirta formuoti palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir jau esamų darbo vietų išsaugojimui.
Laukiame  Jūsų pasiūlymų dėl strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų el. p. visaginovvg@gmail.com. Pirmininkė E. Ogijenko, kontaktinis tel. 8 682  65 423.


Visagino miesto vietos veiklos grupė organizuoja susitikimą Visagino plėtros strategijai aptarti

Š. m. rugsėjo 22 d. 15 val. viešbučio „Aukštaitija“ didžiojoje salėje, 2 aukšte, vyks pirmas viešas rengiamos 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos aptarimo etapas. Strategijos aptarime kviečiame dalyvauti nevyriausybinių ir komercinių organizacijų atstovus. Kviečiame visus,  kas  geba objektyviai aptarti esamą miesto situaciją, kadangi be situacijos įvertinimo neįmanoma planuoti ateities. Kviečiame visus, norinčius pasidalyti idėjomis ir jas vėliau įgyvendinti miesto ir jo gyventojų labui. Būtent jūsų įdėjos gali tapti veiksmų plano pagrindu siekiant įgyvendinti strategiją. Šiandien visaginiečiai turi galimybę pasinaudoti teise gauti paramą savo idėjoms įgyvendinti, tačiau tik tuo atveju, jeigu idėjos atsispindės bendroje plėtros strategijoje ir bus palaikomos gyventojų.  Be to, savo idėjas galės įgyvendinti projektų ir idėjų autoriai, gavę tam lėšų įgyvendinat strategiją.

Pirmininkė E. Ogijenko, tel. +370 682 65 423, el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas. 


Asociacija Visagino miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG)

Pagrindiniai veiklos tikslai: pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Visagino miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Visagino miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Visagino miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Visagino miesto plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti gyventojų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Visagino miesto VVG valdyba 

Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš vienodo skaičiaus bendruomeninių ir (ar) nevyriausybinių organizacijų, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės ir savivaldybės atstovų, ir yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų, o bent vienas atstovas yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.
 
Visagino miesto VVG valdybos nariai:

 • nuo bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų: Dmitrij Chrečkov (yra jaunesnis nei 29 m. amžiaus), Asta Sieliūnienė ir Irina Vytienė; 
 • nuo asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) verslo įmonių: Viktor Abaškin, Dmitrij Podčernin ir Irina Keizo;
 • nuo Visagino savivaldybės tarybos: Viktorija Abaravičienė, Nataliya Rukosueva ir Vytautas Šlaustas.
 • Valdybos pirmininkas: Vytautas Šlaustas. 
 • Valdybos pirmininko pavaduotoja: Asta Sieliūnienė.

Visagino miesto VVG pirmininkė Eleonora Ogijenko, kont. tel. 8 682 65 423. 
Asociacijos el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas LT-31114.

Kaip tapti asociacijos nariu?
Asociacijos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio buveinės ar filialo adresas registruotas Visagino savivaldybėje ir (ar) veiklą vykdo Visagino savivaldybėje, ir (ar) įmonė turi nekilnojamą turtą Visagino mieste.

Asociacijos nariais gali būti trijų šalių partneriai:

 • bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 
 • asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 
 • Visagino savivaldybės taryba.

Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos pirmininko vardu. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl priėmimo į narius bei praneša prašymo teikėjui registruotu ar elektroniniu laišku.
Asociacijos Visagino miesto vietos veiklos grupė stojamojo mokesčio dydis:  15 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 48,75 Eur). Mokėjimo tvarka: stojantiems nariams stojimo mokesį sumokėti iki prašymo stoti į Visagino miesto VVG pateikimo dienos, apmokėjimo kvitą pateikiant kartu su prašymu.

Nario mokesčio dydis: 8 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 26 Eur). Mokėjimo tvarka: už 2015 m. sumokėti iki 2015 m. spalio 1 d.; už kiekvienus paskesnius metus sumokėti iki vasario 1 d.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"