Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

PROJEKTO „VISAGINO MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2024-2029 M. PARENGIMAS“ APRAŠYMAS

PROJEKTO „VISAGINO MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2024-2029 M. PARENGIMAS“  APRAŠYMAS

2023 06 27 Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė su Visagino miesto vietos veiklos grupe sutartį dėl Visagino miesto VVG vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimo sumai 9 999,63 Eur. 
Sutartis buvo sudaroma, siekiant įgyvendinti projektą, kuriam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1V-332 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. Nr. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir juose nurodytuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektu sprendžiamos problemos

2022-2030 m. Viešojo valdymo plėtros programoje nurodoma, kad siekiant 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano 8.4 uždavinio įgyvendinimo (t. y. suplanuotų poveikio rodiklių reikšmių pasiekimo), būtina spręsti esamą viešojo valdymo procesų atvirumo ir aktyvesnio visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose trūkumo problemą, kuri yra aktuali ir Visagino savivaldybėje. VVG strategija bus parengta vadovaujantis PFSA nuostatomis, prisidedant prie 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.9 konkretaus uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, veiklos 4.9.5 „Užtikrinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymą“.

Pilietinės galios indekso (toliau – PGI) tyrimo ataskaitoje už 2022 m. konstatuojama, kad apžvelgiant Lietuvos gyventojų aktyvumo pokyčius 2022-aisiais, fiksuojamas didžiausias neigiamas aktyvumo pokytis per pastaruosius porą metų – dalyvavimas vietos bendruomenės veikloje  sumažėjo 8 % (nuo 38,7% 2020 m. iki  30,0 % 2022 m.). PGI 2022 m. duomenys rodo, kad pilietinis aktyvumas miestuose, rajonų centruose sumažėjo nuo 46,8 balo 2020 m. iki 36,9 balo 2022 m.  Svarbia šios problemos priežastimi VVPP nurodoma menką visuomenės motyvaciją dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Tikėtina, jog motyvacijos stoka yra susijusi ir su ribotu pasitikėjimu viešojo valdymo institucijomis bei struktūromis.

Nors pilietinės galios indeksas Visagino savivaldybės teritorijoje atskirai neišskiriamas, Visaginas juda tinkama linkme – Transparency International 2022 metų atlikto tyrimo rezultatuose Visagino savivaldybė yra viena iš dešimties skaidriausiai veikiančių Lietuvos savivaldybių. Skaidrumas suteikia daugiau pasitikėjimo ir atveria galimybes bendrų tikslų siekimui vienyti įvairiausias savivaldybės gyventojų grupes, jungti bendroms veikloms tiek savivaldos, tiek ir nevyriausybinių, pilietinių organizacijų, verslo atstovų iniciatyvas.

Neigiama pilietinės galios indekso tendencija kelia rūpestį ir skatina imtis dar aktyvesnės veiklos bei įgalinti veikti tas institucijas ir organizacijas, kurios turi patirties ir kompetencijų įtraukti į viešojo valdymo procesus vietos gyventojus ir organizacijas. Atsižvelgiant į anksčiau įvardytas problemas bei siekį jas spręsti savivaldybės lygmeniu, Visagino Trečiojo amžiaus universitetas kartu su Visagino bendruomenės fondu Aktyvaus piliečių fondo finansuojamo projekto metu 2022-05-19 organizavo konferenciją “Sidabrinė banga: atrasti drąsių pokyčių“, kurios metu buvo priimtas Memorandumas, kurio vienas iš tikslų buvo sutelkti vietos valdžios dėmesį į vyresniojo amžiaus žmonių interesus ir poreikius. Projekto rezultatas – Visagine įsteigta ir veikianti Senjorų taryba, turinti patariamąjį balsą Visagino tarybos priimamiems sprendimams.

Siekiant aktyvesnio visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose ir didinant viešojo valdymo procesų atvirumą, išnaudojant jau sukauptą Visagino m. VVG patirtį įgyvendinant ankstesniąją vietos plėtros strategiją, būtina tęsti pradėtas veiklas ir parengti naujojo laikotarpio strategiją, pratęsiančią ankstesnes veiklas bei aktualizuojančią esamus visuomenės poreikius: padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą; padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių įsitraukti į darbo rinką ir joje išsilaikyti; skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas; stiprinti partnerystę, susitelkimą tarp verslo, NVO ir vietos valdžios sprendžiant socialines problemas. Todėl yra būtina parengti ir įgyvendinti Visagino m. vietos plėtros strategiją 2024 – 2029 m., kuri spręs įvardytas problemas ir suteiks galimybę bendruomenei veiksmingai dalyvauti Visagino m. vietos bendrųjų reikalų tvarkyme. Projektą įgyvendins Visagino m. VVG, kurios narėmis yra viešosios valdžios (savivaldybės), nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai.

Projekto įgyvendinimo metu nebus pažeidžiami horizontalieji principai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių, nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo).

Projekto tikslas

Parengti Visagino m. vietos plėtros strategiją 2024-2029 m., kuri didins Visagino visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą.

Projekto tikslinė grupė

Visagino m. VVG valdymo organų atstovai ir Visagino bendruomenė (tai yra Visagino gyventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, ir vietos valdžios institucijos, įstaigos), kurių poreikiams patenkinti ir rengiama Visagino miesto vietos plėtros strategija.

Planuojamos projekto veiklos

Projekto metu Visagino m. vietos plėtros strategijai 2024-2029 m. parengti bus: atlikta išsami vietos gyventojų poreikių ir esamos situacijos tiriamoji studija; organizuoti mokymai Visagino m. VVG valdymo organų nariams; organizuoti viešinimo renginiai Visagino bendruomenės nariams; parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2024-2029 m.

Planuojamas projekto rezultatas – parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2024-2029 m.; rengiant  strategijas dalyvavę ne mažiau kaip 10 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"