Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, tvarkant duomenų veiklos įrašus, užtikrinant duomenų tvarkymo saugumą ir valdant asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną savivaldybės kontrolierių klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, el. paštu kontrolierius@visaginas.lt Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar  Lietuvos Respublikos teisės.

Asmens duomenų tvarkymo Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje apimtį ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Vyriausybės kanceliarijoje tvarką nustato:

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VSKAT tvarkos aprašas

Skundus dėl Skundus dėl Vyriausybės kanceliarijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka: veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka:

Atmintinė asmenims ketinantiems kreiptis į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"