Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Veiklos sritys

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – VSKAT) veiklos sritys – atlikti išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos tikslas yra prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Finansinis, veiklos ir atitikties auditai atliekami vadovaujantis tarptautiniais aukščiausių audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis ir kitais teisės aktais.

VEIKLOS KRYPTYS

  • Finansinis auditas
  • Atitikties auditas
  • Veiklos auditas
  • Išvados tarybai
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas
  • Bendradarbiavimas

Finansinis  auditas

Finansinio  audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis  ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.

Auditoriaus atsakomybė už  auditą

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausių audito institucijų standartus, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- nustatome ir įvertiname (konsoliduotųjų/metinių) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame  procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame  pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;

- suprantame  su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;

- įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;

- įvertiname bendrą (konsoliduotųjų/metinių)  ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotose/metinėse) ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;

- surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės (konsoliduotas/metines) finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą (tais atvejais, kai atliekamas grupės auditas).

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Atitikties auditas

Atitikties audito tikslas yra  įvertinti audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali būti pareiškiama nepriklausoma auditoriaus nuomonė.

Veiklos auditas

Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, konstruktyviai skatinti ekonomišką, efektyvų ir rezultatyvų viešąjį valdymą.

Išvados tarybai

Tarnyba kiekvienais metais rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas

Kontrolės ir audito tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Bendradarbiavimas

Kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir kitomis institucijomis.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje įsteigta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA). Asociacijos vardu vyksta SKAT bendradarbiavimas su Seimu, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais – tobulinant auditą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus audito metodikas, dalijantis patirtimi.

SKA palaiko ryšius ir su savo partnerėmis užsienio šalyse – kitomis regioninėmis audito institucijomis. Dalyvauja EURORAI veikloje.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"