Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Konsultavimasis su visuomene 2021 m.

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto ,,Dėl Visagino savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo".

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo (toliau – Įstatymo) nuostatoms, įstatymų leidėjas teisės akte numatė tam tikrą kompetenciją savivaldybių institucijoms. Įstatymo 12 straipsnis numato, jog Savivaldybės institucijos pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje:

1) skatina savivaldybės teritorijoje veikiančias viešojo transporto, komunalinių ir keleivių vežimo bei kitas paslaugas teikiančias įmones, savivaldybės įstaigas ir įmones naudoti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones; 2) nustato savivaldybės teritorijoje esančiuose miestuose mažos taršos zonas (pastaba: ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 1 d. šio įstatymo 23 straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka), lengvatines elektromobilių dalyvavimo eisme (maršrutinio transporto eismo juostas), įvažiavimo į mokamas zonas ir jų statymo miesto teritorijoje sąlygas; 3) imasi priemonių, kurios skatintų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimą savivaldybėje ir sudarytų tam palankesnes sąlygas;4) rengia, suderinusios su Susisiekimo ministerija tvirtina ir įgyvendina darnaus judumo miestuose ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planų priemones.

Įstatymo 35 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad savivaldybės ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. šio įstatymo 23 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka parengia arba atnaujina savivaldybės teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2021 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 2-5264 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo plano derinimo“ suderino Visagino savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki 2022-01-18 dienos 15 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę „dėl Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (aiškinamasis raštas)
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visagine, el. paštu visaginas@visaginas.lt, viktoras.rancevas@visaginas.lt, tel. pasiteiravimui 8 386 317 67.


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę „dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ (aiškinamasis raštas)
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visagine, el. paštu visaginas@visaginas.lt, viktoras.rancevas@visaginas.lt, tel. pasiteiravimui 8 386 317 67.


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje gruodžio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo“.
Parengtas Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto priėmimas leistų už papildomai surinktas lėšas pagerinti Visagino sporto ir rekreacijos centro paslaugų kokybę. Siūlomos kai kurios teksto pataisos tiksliau apibrėžia teikiamų paslaugų pobūdį.
Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki gruodžio 17 dienos 15 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje gruodžio mėnesį planuojamo svarstyti sprendimo dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-59 „Dėl Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
Parengtas Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo pakeitimas atitiks aukštesnės hierarchijos teisės aktus.
Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki gruodžio 17 dienos 15 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus pateikti nuomonę dėl parengto Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Projektas numatomas svarstyti Visagino savivaldybės taryboje gruodžio mėn. Šiuo projektu siekiama efektyviai panaudoti Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų lėšas bei įgyvendinti aplinkosaugines priemones.
Jei dėl šio sprendimo projekto turite pastabų ar pasiūlymų, prašome teikti el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt iki 2021 m. gruodžio 8 d.


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje lapkričio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki 2021 m. lapkričio 19 dienos 8.00 val., el. p. arina.kokorina@visaginas.lt.

Sprendimo projektas registruotas 2021-11-11 Nr. TSP-256.  Bus siūloma, kad sprendimas įsigaliotų nuo 2022 m. sausio 1 dienos.


Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. lapkričio mėn. teikiamas Visagino savivaldybės taryba svarstyti TSP- 252 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" sprendimo projektą.

Siūlome padidinti Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas 1571,151 tūkst. eurų, iš jų: 324,475 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų 106,369 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 218,106 tūkst. eurų turtui įsigyti, 19,012 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti, 30,626 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui, 11,225 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų patirtų išlaidų už paskiepytus pirmąja vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) doze asmenis kompensavimui, 107,093 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms darbo užmokesčiui kompensuoti, 28,965 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos konsultacijų mokiniams, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti, 14,755 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybėms bendruomeninės veiklos stiprinimui finansuoti, 0,400 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaitmenino ugdymo plėtrai, 77,6 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, 957,0 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokestis, ir dėl to padidinti asignavimus; Sumažinti Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas 46,750 tūkst. eurų, iš jų: 0,730 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, 1,740 tūkst. eurų pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 44,280 tūkst. eurų įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ir dėl to sumažinti asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų: iš specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų, iš valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų, iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) lėšų, iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų.

Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt rubrikoje „ „ arba Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).

Iki š. m. lapkričio 17 d. savo pastabos ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt  arba tel. (8 386) 32 665.


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje lapkričio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
Parengtos Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės nustato Visagino savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, kiemų, viešojo naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų priežiūros tvarką.
Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki 2021 m. lapkričio 15 dienos 8.00 val., el. p. mantas.jatulionis@visaginas.lt


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl sprendimo  „Dėl strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 6 punktu bei 12 straipsnio 1 dalimi ir Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, nusprendžia:

  1. Patvirtinti Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki lapkričio 11 dienos 17 val., el. p. inga.stankeviciene@visaginas.lt


Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus  ,, Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo“ projekto“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus  įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo.

Siekiant įgyvendinti Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos 6 punkte numatytą nuostatą, kad  nustatydama R – rinkos pataisos koeficientą, savivaldybės taryba užtikrina, kad savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis būtų lygus toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainai, išskyrus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nurodytus atvejus, taikant ne mažesnį kaip 1,2 rinkos pataisos koeficientą Visagino savivaldybės administracija pasitelkusi UAB ,,Verslavita“ atliko Visagino miesto būsto nuomos rinkos analizę. Pagal atliktą UAB „Verslavita“ Visagino miesto būsto nuomos rinkos analizę, nustatyta, kad vidutiniškai 1 kv. m nuomos kaina yra 1,40 Eur/mėn. (didžiausia 1 kv. m kaina yra 2,60 Eur/mėn. (Parko g.), mažiausia – 1,00 Eur/mėn. (Sedulinos al.)).

Geresnės būklės butų kaina – nuo 1,40 Eur. iki 2,60 Eur. už 1 kv. m mėnesiui. Vidutinės būklės butų kaina – nuo 1,00 Eur. iki 1,40 Eur. už 1 kv. m.

Šiuo metu taikoma savivaldybės būsto nuomos kainą už 1 kv. m - 0,44 Eur/mėn., R= 2,4. Atsižvelgiant į rinkos analizę siūloma būsto rinkos koeficientą padidinti nuo 2,4 iki 6, kad savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis būtų vidutiniškai lygus Visagino savivaldybės teritorijos rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainai. Savivaldybės būsto nuomos mokestis padidės, tačiau neviršys rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainos. Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus bei pastabas siųskite iki lapkričio 8 dienos 17 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt

Sprendimo projektas registruotas 2021-01-18 Nr. TSP-18.  Bus siūloma, kad sprendimas įsigaliotų nuo 2022 m. kovo 1 dienos.

Tarybos sprendimo projektas.


 

Kviečiame teikti pastabas dėl TSP - 39 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir maksimalių tarifų nustatymo“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus  įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje lapkričio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo, susijusio su daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra. Tvirtinamas Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) ORGANIZAVIMO IR MAKSIMALIŲ TARIFŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki lapkričio 8 dienos 17 val., el. p. liubov.sverckova@visaginas.lt

Sprendimo (registruotas 2021-02-24 Nr. TSP-39) įsigaliojimo data turėtų būti 2022-01-01.

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP- 190 „Dėl Visagino svivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS- 215 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo Visagino savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“

Sprendimo projekte, siūlome pakeisti Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Visagino savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo 1 priedą įtraukiant į sąrašą Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro direktoriaus pareigybę, Viešiosios įstagos Visagino graikų-romėnų imtynų centro direktoriaus ir Viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus direktoriaus pareigybes ir įvertinus viešųjų įstaigų poreikį naudotis Rekreacijos paslaugų centro transportu siūloma pakeisti aprašo 17.2 papunktį.

Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti  Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).

Iki š. m. spalio 1 d. savo pastabas ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje spalio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

Parengtas Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projektas nustato viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų (įskaitant nuolaidą) kainas. Teikiamo sprendimo projekto priėmimas leistų už papildomai surinktas lėšas pagerinti Visagino sporto ir rekreacijos centro paslaugų kokybę, papildyti teikiamų paslaugų sąrašą.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki spalio 4 dienos 17 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt

Pakeitimas po komiteto svarstymo:

Visagino savivaldybės tarybos spalio mėn. sprendimo pakeitimas „Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje spalio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo dėl Visagino savivaldybės sporto salių, baseinų, stadionų ir sporto aikštynų naudojimo tvarkos.

Visagino savivaldybės sporto salių, baseinų, stadionų ir sporto aikštynų naudojimo tvarkos aprašas parengtas siekiant racionaliai naudoti savivaldybės turtą ir sudaryti sąlygas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Visagino savivaldybė ar kai savivaldybė turi 50 proc. ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, kurių pagrindinė veiklos kryptis yra sportas, neformalusis ugdymas, naudotis sporto salėmis, baseinais, stadionais ir sporto aikštynais.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki spalio 4 dienos 17 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt


Kviečiame teikti pastabas dėl Visagino savivaldybės tarybos spendimo projekto „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

Aiškinimasis raštas

Aiškinamasis raštas (patikslinta)

 Savo pastabos ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.


Kviečiame teikti pastabas dėl Visagino savivaldybės tarybos spendimo projekto: TSP-215 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo""

Pastabas galite teikti iki 2021-09-27 d., rengėjui Irenai Abaravičienei el. paštu irena.abaraviciene@visaginas.lt.

Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-211 „Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

Pastabas galite teikti iki 2021-09-27 d. , el. paštu rengėjui Tatjanai Repečkienei (tatjana.repeckiene@visaginas.lt)


Kviečiame teikti pastabas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-245 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Pastabas galite teikti iki 2021-09-24 d. , el. paštu rengėjui Dmitrijui Ikonikovui (dmitrij.ikonikov@gmail.com)


Kviečiame teikti pastabas dėl TAP-1 „Dėl detaliojo plano keitimo organizavimo inicijavimo sutarties pagrindu“

Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės (kai sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą priima valstybės institucija) interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visagine.
 
Iki š. m. rugpjūčio 25 d. el. paštu visaginas@visaginas.lt, viktoras.rancevas@visaginas.lt, tel. pasiteiravimui 8 386 317 67.
 
Teisės akto projektas: TAP-1


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo"  pakeitimo"

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. teikiamas Visagino savivaldybės taryba svarstyti TSP-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo"  pakeitimo" sprendimo projektą. 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo) kuriuo:

–    didinami švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (kad jų darbo užmokestis nebūtų mažesni už švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestį).  Atitinkamai tikslinamas Aprašo 1 priedas;

–   pakoreguota nuostata dėl mokyklų vadovų veiklos vertinimo, jei vadovo veikla buvo įvertinta „nepatenkinimai". Įstatyme nustatyta, kad įvertinus mokyklos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą nepatenkinamai, vadovui iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas vienetu mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Atitinkamai Aprašas papildytas Įstatyme įteisinta nuostata (Aprašo 16.4 papunktis).

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" buvo patvirtinta socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo naują redakciją.  Šiuo sprendimo projektu tikslas patvirtinti Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo (toliau –  Aprašas) pakeitimus, kurie atitiks šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti (čia) arba Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).

Iki š. m. rugpjūčio  13 d. savo pastabos ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-178 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Visagino savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. teikiamas Visagino savivaldybės taryba svarstyti TSP-178 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Visagino savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" sprendimo projektą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 466 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo" pakeitimo" buvo pakoreguota viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarka.

 Atsižvelgiant į tai, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Visagino savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą reikia suderinti su pasikeitusiu teisės aktu.    Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti (čia)  arba Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).

Iki š. m. rugpjūčio  13 d. savo pastabos ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.

Tarybos sprendimo projektas


 

Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-177 „Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus  įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo susijusio su Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais.

Parengti Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai, kurie užtikrins efektyvų Sueigų darbą, sprendžiant gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 10 dienos 17 val., el. p. evelina.visockyte@visaginas.lt

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-174 „Dėl pasiūlymų dėl Visagino savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo, susijusio su pasiūlymų dėl Visagino savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo.

Priėmus šį sprendimą, bus patvirtintas minėtas tvarkos aprašas, nustatantis reikalavimus Visagino savivaldybės administracijos ir kitų valstybės, savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl Savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais Visagino savivaldybės teritorijoje, pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo procedūroms ir draustinių steigimo, jų ribų keitimo bei gamtos paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais tvarką. Vadovaujantis Tvarkos aprašu ir Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-736, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų steigti Savivaldybės draustinius, keisti jų ribas, skelbti Savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektus.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 10 dienos 17 val., el. p. agata.lavrinovic@visaginas.lt

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-173 „Dėl 2021 m. gegužės 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo ir programos įgyvendinimo administratoriaus skyrimo” pakeitimo“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus  įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo, susijusio su Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pakeitimu.

Keičiamas Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125 ,,Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modermizavimo) programos patvirtinimo ir programos įgyvendinimo administratoriaus skyrimo” 24 punktas. Jame numatoma Iš Visagino savivaldybės biudžeto kompensuoti išlaidas, patirtas rengiant Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatą (parengtą ir išduotą prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą), jeigu sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo bus priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 9 dienos 17 val., el. p. liubov.sverckova@visaginas.lt

Tarybos sprendimo projektas


Kviečiame teikti pastabas dėl TSP-172 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-163 ,,Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus  įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo susijusio su būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Visagino savivaldybėje tvarka.

Parengtas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas  nustato būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 9 dienos 17 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt

Tarybos sprendimo projektas 

 


Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus įsitraukti į savivaldos gyvenimą ir pateikti nuomonę dėl TSP-181 Visagino savivaldybės taryboje rugpjūčio mėn. planuojamo svarstyti sprendimo „Dėl Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Parengtas Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašas nustato Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo atvejus, tvarką ir sąlygas.

Jei Jūs turite pastabų dėl šio sprendimo projekto, savo pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 9 dienos 17 val., el. p. valentina.raubiskiene@visaginas.lt

Tarybos sprendimo projektas


 Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. teikiamas Visagino savivaldybės taryba svarstyti TSP- 192 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" sprendimo projektą, siūlome Padidinti Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas 508,014 tūkst. eurų, iš jų:

146,735 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų  60,361 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir  86,374 tūkst. eurų turtui įsigyti, 13,424 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 8,7 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidoms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, 30,170 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją, 23,285  tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui, 151,9 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos turtui įsigyti, skirtos iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti, 133,8 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms socialinėms paslaugoms vykdyti ir dėl to padidinti asignavimus; 5,400 tūkst. eurų sumažinti Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamas sumažinant valstybės biudžeto lėšas einamiesiems tikslams, skirtas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, atitinkamai sumažinant Socialinių paslaugų centro asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų, perskirstyti Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamas sumažinant 38,0 tūkst. eurų kitas neišvardintas pajamas, atitinkamai padidinant pajamas iš nekilnojamojo turto mokesčio, perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų: iš specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų, iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) lėšų, iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų.

 Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje (Parko g. 14, 318 kab.).

                   Iki š. m. rugpjūčio  13 d. savo pastabos ir pasiūlymus gyventojai gali pateikti raštu, el. paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386) 32 665.

Tarybos sprendimo projektas

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"