Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Vertinimas atliekamas Savivaldybėje rengiamų norminių teisės aktų projektų, atitinkančių bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, taip pat Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju.

LR Vyriausybės 2014 m. kovo mėn. 12 d. nutarimas Nr.234 Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos formą rasite ČIA (docx.)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų sausio 12 d. įsakymu patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimo tvarkos aprašas

Visagino savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos viešai skelbiamos interneto svetainėje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActProjectSearch/lt

Antikorupcinis vertinimas


2024 m.

 


2023 m.

 
2022 m.

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-257 ,,Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, konfesinių kapinių suteikimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl pasiūlymų dėl Visagino savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-306 ,,Dėl informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Visagino savivaldybės administracijoje ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Dėl Visagino savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų neformaliajam vaikų švietimui ir sportiniam rengimui, planavimo, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo vaikų neformaliojo švietimo, sporto ir kultūros įstaigų išlaidoms, patirtoms dėl padidėjusių šildymo ir elektros energijos kainų, kompensuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino rekreacijos paslaugų centro ir jo filialo „Visagino parkas“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl triuškmo prevencijos Visagino savivaldybės viešosiose vietos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojam teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl Visagino lopšelio-darežlio „Auksinis gaidelis“ (vaikystės pedagogikos centro), Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ir Visagino vaikų lopšelio – darželio „Auksinis raktelis“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl trukstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės viešose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio priedo administravimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl keleivių vežimo vietinio reugliaraus susiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl vidutinės kietojo ar kitokio kurio kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

Dėl biudžetinės įstaigos Visagino viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

Dėl Visagino gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. prendimo NR. TS-149 „Dėl Visagino savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-215 „Dėl tarnybinių leng-vųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo visagino savivaldybės uždarosiose akci-nėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl vasltybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais uždraudimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. Nr. TS-55 „Dėl biudžetinės įstaigos Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. Sausio 11–13 d. Įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl valstybės biudžeto lėtų, skirtų Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-511 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Visagino savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮV-535 „Dėl Paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Visagino savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-105 „dėl Budinčios grupės paslaugos teikimo Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. TS-5 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 


Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 „dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 metų rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-164 ,,dėl visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-266 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir at-liekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. Ts-198 „Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-126 „dėl Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teismo medicinos ir pataloginės anatomijos tyrimus bei laikino laikymo (saugojimo) Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.TS-197„Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusiųjų neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo ir jo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl  priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017-2018 mokslo metais nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-11 „Dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto

Pažyma dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pažyma dėl 2016-2017 mokslo metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose  ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios 2016-2017 mokslo metais Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.TS-209„Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių  aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmemis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo“

Pažyma dėl prekybos alkoholiniais gėrimais uždraudimo

Pažyma dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metais nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

Pažyma dėl mokesčio už ugdymą suaugiems ugdytiniams Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose patvirtinimo ir mokesčio už ugdymą lengvatų nustatymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Pažyma dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pažyma dėl Visagino savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pažyma dėl Visagino tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės nuoatinės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ projekto

Pažyma dėl darnaus judumo mieste plano komiteto sudarymo

Pažyma dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Visagino savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų išdavimo, grąžinimo ir negaliojančių pažymėjimų registravimo apskaitos žurnale tvarkos aprašo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2017 metams vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-164 „DĖl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinomo“ pakeitimo“ projekto

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo NR.TS-1 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimųadministravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Pažyma „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“

Pažyma dėl savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.TS-129 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"